ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.02 – теорія та методика навчання
(загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)

І. Формула спеціальності
Галузь педагогічної науки, яка досліджує, зміст, методи, організаційні форми та засоби навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплінам у навчально-виховних закладах різних рівнів акредитації.
Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності
Класифікаційні ознаки спеціальності:
• за рівнем організації педагогічного процесу: вища освіта, післядипломна освіта, середня професійна освіта, початкова військова підготовка;
• за видами об'єктів педагогічного впливу: учні середньої школи, ПТУ, ліцеїв;, курсанти (студенти) вищих навчальних закладів; спеціалісти;
• за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;
• за галузевою складовою педагогічної науки (за галузями підготовки спеціалістів): усі галузі військової підготовки та освіти;
• за напрямами досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;
• за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі.

ІІ. Напрями досліджень
1.    Історичні аспекти розвитку теорії та методики загальновійськової й військово-спеціальної підготовки.
2.    Теоретичне обґрунтування, розроблення змісту та структури загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
3.    Сутність, структура та закономірності навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
4.    Теоретичні та методичні засади навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації.
5.    Інноваційні технології загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
6.    Види навчальних занять загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін, їх методика та структура.
7.    Теоретичне обґрунтування та розроблення засобів навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
8.    Теоретичне обґрунтування та розроблення моделей взаємодії суб’єктів навчання у процесі навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
9.    Методичні засади організації самостійної роботи, видів, форм та методів контролю знань, умінь і навичок курсантів (студентів, допризовної молоді) у процесі навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплінам.
10.    Міжпредметні зв’язки загальнонаукових дисциплін із загальновійськовими і військово-спеціальними дисциплінами.
11.    Мотиваційний та пізнавальний аспекти навчальної діяльності курсантів (студентів, допризовної молоді) у процесі навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
12.    Проблеми застосування спеціальних засобів навчання, тренажерного обладнання, ПЕОМ та наочного приладдя у процесі навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін.
13.    Теоретичні й методичні засади навчання спеціальним формам і засобам забезпечення службової та бойової діяльності правоохоронних структур і військових формувань.
14.    Проблеми інтеграції та міжнародних зв’язків загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін у системі військової підготовки.
15.    Виховні аспекти змісту загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін та умови їхньої реалізації.
16.    Формування командно-педагогічних навичок у процесі навчання загальновійськових дисциплін.
17.    Педагогічні умови загальновійськової підготовки допризовної молоді та їх види.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Педагогічні науки.


ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

І. Формула спеціальності:
Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти.
Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності.
Класифікаційні ознаки спеціальності:
- за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
- за видами об'єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
- за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;
- за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;
- за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі, суб'єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:
1.    Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.
2.    Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
3.    Порівняльна професійна педагогіка.
4.    Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
5.    Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
6.    Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
7.    Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.
8.    Стандартизація у професійній освіті.
9.    Інноваційні процеси у професійній освіті.
10.    Післядипломна освіта фахівців.
11.    Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
12.    Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
13.    Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
14.    Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
15.    Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
16.    Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
педагогічні науки.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України