Громадська приймальня

Контакти для подачі звернень громадян та запитів на публічну інформацію (запитів на інформацію) до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького:
через громадську приймальню: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46;
на поштову адресу: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46, м Хмельницький, 29007;
на електронну поштову скриньку: nadpsu@dpsu.gov.ua;
на телефон довіри: (0382) 65-27-09, (0382) 70-47-28, (067) 382-98-28, (067) 148-65-89.
Контакти для подачі звернень громадян та запитів на публічну інформацію (запитів на інформацію) до Контактного центру Державної прикордонної служби України:
на телефон служби «Довіра»: (044) 527-63-63;
на електронну поштову скриньку: dovira@dpsu.gov.ua.

ГРАФІК

особистого прийому громадян, осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги та запитувачів на отримання публічної інформації керівництвом та начальниками структурних підрозділів Національної академії Державної прикордонної служби України

Посада

Військове звання, прізвище та ініціали

Дата прийому

Час

Посада

Ректор Національної академії

Військове звання, прізвище та ініціали

генерал-майор Олександр ЛУЦЬКИЙ

Дата прийому

другий, четвертий четвер кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Перший заступник ректора (перший проректор)

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Олександр МЕЙКО

Дата прийому

перший, третій четвер кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з навчальної та наукової роботи

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Сергій БІЛЯВЕЦЬ

Дата прийому

перший, третій вівторок кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з персоналу

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Павло ЛИСАК

Дата прийому

перша, третя середа кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з матеріального забезпечення

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Юрій ТКАЧУК

Дата прийому

другий, четвертий вівторок кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з озброєння та техніки

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Віктор СУЛИМА

Дата прийому

друга, четверта середа кожного місяця

Час

15:00-17:00

Прийом громадян з особистих питань проводиться начальниками відділів щосереди з 10 до 12 години.
Попередній запис громадян на особистий прийом, отримання звернень, запитів на публічну інформацію (запитів на інформацію) здійснюється щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 09:00 до 13:30 та з 14:30 до 17:00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00 відповідальним виконавцем (із забезпечення доступу до публічної інформації та роботи зі зверненнями) відділення контролю та документального забезпечення відділу аналітичного забезпечення, поточного планування та контролю через громадську приймальню Національної академії або за телефоном (0382) 72-48-96.

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

Розпорядники інформації:

 • суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;
 • юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
 • особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
 • суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит  подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Відповідно до Порядку організації особистого прийому громадян у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького затвердженого наказом ректора Національної академії № 593-АГ від 31.05.2022:

- особистий прийом громадян (далі – прийом) керівництвом та начальниками структурних підрозділів Національної академії, здійснюється за попереднім записом у дні та години визначені Графіком особистого прийому громадян, осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги та запитувачів на отримання публічної інформації керівництвом та начальниками структурних підрозділів Національної академії Державної прикордонної служби України (далі – Графіком), затвердженим в установленому порядку;

- попередній запис на прийом проводиться не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дати прийому щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 09:00 до 13:30 та з 14:30 до 17:00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00 через громадську приймальню або за номером телефону, який вказаний на офіційному сайті Національної академії, відповідальним виконавцем (із забезпечення доступу до публічної інформації та роботи зі зверненнями), а в разі його відсутності посадовою особою відділення контролю та документального забезпечення відділу аналітичного забезпечення, поточного планування та контролю, яка його заміщає;

- якщо громадянин, записується на прийом менше ніж за п’ять робочих днів до визначеної Графіком дати прийому, то запис проводиться на наступну відповідно до Графіку дату;

- для запису на прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. Якщо запис на прийом проводиться по телефону такий документ громадянин пред’являє при прибутті на особистий прийом;

- у разі, якщо громадянин відмовляється пред’являти документ, який посвідчує його особу запис на прийом не проводиться;

- у записі на прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже подавалося ним до Національної академії для розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені у порядку, встановленому чинним законодавством).

Також на прийом не допускаються неповнолітні особи без участі їхніх законних представників;

- повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом Національної академії проводиться у разі, якщо питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті;

- під час дії правового режиму воєнного стану, запровадження карантинних обмежень або погіршення епідемічної обстановки, у разі техногенних катастроф і т.п. прийом громадян може призупинятися. Відновлення його здійснюється після стабілізації ситуації;

- при прибутті на прийом громадянин повинен пред’явити документи, які підтверджують його особу, а також при необхідності інші документи, які передбачені діючим на даний момент законодавством;

- під час проведення прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження;

- у разі звернення громадян, поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, прийом може бути припинений з одночасним зверненням до уповноважених органів відповідно до компетенції;

- у першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

1) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

2) осіб з інвалідністю внаслідок війни;

3) Героїв Соціалістичної Праці;

4) Героїв Радянського Союзу;

5) Героїв України.

- звернення викладене громадянином під час прийому розглядаються уповноваженими посадовими особами Національної академії безпосередньо під час нього. Якщо під час прийому вирішити порушене в усному зверненні питання неможливо, то воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово у строки, встановлені статтею 20 Закону, або усно, за бажанням громадянина.