Громадська приймальня

Контакти для подачі звернень громадян та запитів на публічну інформацію:
через громадську приймальню Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46;
на поштову адресу: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46, м Хмельницький, 29007;
на електронну поштову скриньку Національної академії: nadpsu@dpsu.gov.ua.

ГРАФІК

особистого прийому громадян, осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги та запитувачів на отримання публічної інформації керівництвом та начальниками структурних підрозділів Національної академії Державної прикордонної служби України

Посада

Військове звання, прізвище та ініціали

Дата прийому

Час

Посада

Ректор Національної академії

Військове звання, прізвище та ініціали

генерал-майор Олександр ЛУЦЬКИЙ

Дата прийому

другий, четвертий четвер кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Перший заступник ректора (перший проректор)

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Олександр МЕЙКО

Дата прийому

перший, третій четвер кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з навчальної та наукової роботи

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Сергій БІЛЯВЕЦЬ

Дата прийому

перший, третій вівторок кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з персоналу

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Павло ЛИСАК

Дата прийому

перша, третя середа кожного місяця

Час

15:00-17:00

Посада

Заступник ректора (проректор) з матеріального та технічного забезпечення

Військове звання, прізвище та ініціали

полковник Юрій ТКАЧУК

Дата прийому

другий, четвертий вівторок кожного місяця

Час

15:00-17:00

Прийом громадян з особистих питань проводиться начальниками відділів щосереди з 10 до 12 години.
Попередній запис громадян на особистий прийом та отримання запитів на публічну інформацію здійснюється щоденно з 09:00 до 13:30 та з 14:30 до 17:00, у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00 відповідальним виконавцем (із забезпечення доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян) відділення контролю та документального забезпечення відділу аналітичного забезпечення, поточного планування та контролю через громадську приймальню Національної академії або за телефоном (0382) 72-48-96.

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

Розпорядники інформації:

 • суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;
 • юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
 • особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
 • суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит  подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.