Гендерна політика

ENG

Забезпечення рівних прав і можливостей персоналу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Сьогодні, коли євроінтеграція виступає головним зовнішньополітичним пріоритетом, Україна прагне досягти ґендерної рівності, що є життєве важливим для повноцінного розвитку суспільства в цілому та сектора безпеки та оборони зокрема.

Нині в Україні реалізується другий Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2025 року. Це потужний механізм для досягнення соціальної справедливості через інструменти участі, стійкості до безпекових викликів, постконфліктного відновлення, протидії ґендерно-зумовленому насильству та посилення інституційної спроможності на центральному та місцевому рівнях (Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН1325 «жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.

У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі Національній академії) – єдиному вищому військовому навчальному закладі, де здійснюється професійна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників, створено всі умови щодо розвитку гармонійно-розвинутої особистості охоронців кордону та недопущення дискримінації; забезпечуються права жінок і чоловіків щодо здобуття вищої освіти військовослужбовцями та цивільними особами за всіма напрямами підготовки на бакалаврському, магістерському рівнях вищої освіти та під час підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У Національній академії ДПСУ опрацьовано Стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на засадах використання позитивних  національних і закордонних практик інтегрування гендерних компонентів в освітній процес прикордонного вишу з використанням «Методичних рекомендацій з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони України»; рекомендацій ОБСЄ, ООН Жінки та Інформаційно-консультативного жіночого центру задля забезпечення рівності, недопущення дискримінації та формування належного рівня гендерної компетентності всіх категорій персоналу.

План з інтегрування гендерних підходів враховує конкретні завдання,  що стоять перед НАДПСУ щодо досягнення належного рівня ґендерного мейнстримінгу в рамках політики прикордонного вишу, спрямованої на вирішення гендерних питань відповідно до Стратегічного плану розвитку Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького на період до 2026 року, що схвалено на засіданні вченої ради Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Протокол від 30 червня 2020 року № 16), де  у п.3.6. «Розвиток людського потенціалу» визначено таки завдання:

 1. Забезпечувати реалізацію єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статті.
 2. Інтегрувати ґендерні підходи в освітню діяльність прикордонного вишу.
stro
Курсанти та курсантки - майбутні офіцери-прикордонники ї Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на стройовому плацу
stro2
Курсантки і курсанти Національної академії під час практичного заняття

У Національній академії створено всі умови щодо формування гармонійно-розвинутої професійно-компетентної особистості майбутніх офіцерів-прикордонниць та офіцерів-прикордонників, які гідно представлятиме суверенну Україну під час виконання професійних завдань.

У Національній академії забезпечено рівний доступ до посад і військових звань; рівний обсяг відповідальності під час виконання професійних завдань та однакові можливості щодо кар’єрного зростання як військовослужбовців, так і працівників; запроваджено прозору процедуру розподілу місць проходження служби на офіцерські посади за професійним спрямуванням для випускників за рейтинговим принципом оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої освіти. Відповідно до рейтингу випускників, що формуються ними особисто у період навчання, вони мають право самостійно  обирати місце проходження служби в органах охорони державного кордону. Власний вибір місця проходження служби мотивує охоронців кордону та надає можливість випускникам та випускницям отримати потужний старт у розвитку  професійної майстерності та кар’єрного зростання відповідно до напрямку підготовки та умов проходження  служби.

Подружжя лейтенантів-прикордонників – випускників прикордонної ALMA-MATER, які поєднали професійне та сімейне життя під час курсантських років.
Однострій випускників - офіцерів-прикордонників Національної академії

Ґендерну складову враховано у всіх аспектах життєдіяльності Національної академії, що сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків щодо отримання вищої прикордонної освіти військовослужбовців та цивільних осіб, підтриманню професійного та сімейного балансу та прихильності до здорового способу життя. Значну увагу приділено поєднанню професійних і сімейних обов’язків, що забезпечує успішне виконання службових завдань, у тому числі в умовах значних психологічних навантажень.

Здатність керівника підрозділу створювати ґендерно-чутливе середовище та формувати у підлеглих здоровий спосіб життя – гарант успішного виконання професійних обов’язків

На сучасному етапі розвитку прикордонного вишу активно інтегруються гендерні компоненти в систему підготовки на всіх етапах професіоналізації охоронців кордону на засадах використання найкращих національних та зарубіжних практик щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків в умовах сучасного вищого військового навчального закладу.

Прикордонний виш входить до 10 пілотних вищих закладів освіти сектору безпеки та оборони України, де інтегрується ґендерна тематика в освітньому процесі у контексті виконання зобов’язань України стосовно Резолюції ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» під Егідою Кабінету Міністрів України.

Урядова уповноважена з ґендерної політики Катерина ЛЕВЧЕНКО спілкується з науковцями Національної академії під час он-лайн вебінару щодо особливостей інтегрування гендерного підходу в умовах ВВНЗ
Голова Правління Інформаційно-жіночого центру Олена Суслова проводить тренінг щодо забезпечення рівності у військовому середовищі для представників Національної академії та правоохоронних органів Хмельницького гарнізону

П’ять науковців академії входять до складу авторського колективу «Методичних рекомендацій щодо інтегрування ґендерну компоненту в освітній процес вищих освітніх закладів сектору безпеки та оборони України», використання яких спрямовано на впровадження державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та інтеграцію гендерних підходів в системі підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони України. Авторський колектив НАДПСУ – п’ять докторів наук пройшли стажування у Швеції, де у Скандинавському центрі з питань ґендеру у військових операціях (Nordic Centre for Gender in Military Operations), вивчали кращий досвід країн НАТО щодо ефективної співпраці жінок і чоловіків у військовій сфері та підтримання балансу між сімейним та професійним задля успішного виконання професійних обов’язків.

Персонал Національної академії вивчає Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2025 року та «Методичні рекомендації щодо інтегрування ґендерного компоненту в освітній процес вищих освітніх закладів сектору безпеки та оборони України»

У Національній академії ґендерна політика реалізується на засадах здійснення системних заходів щодо формування професійної гендерної компетентності всіх категорій персоналу, для яких у системі професійної підготовки активно використовуються різноманітні форми та засоби, у тому числі дистанційне навчання.

НАДПСУ активно співпрацює з відповідними міністерствами та відомствами, органами сектору безпеки та оборони, освітніми та науковими організаціями; національними та закордонними вищими військовими, правоохоронними та цивільними навчальними  закладами; структурою ООН Жінки, Українським Жіночим Фондом, Інформаційно-консультативним жіночім центрі,  міжнародними організаціями, такими як ООН Жінки, ОБСЄ, НАТО, МОМ, FRONTEX etc; органів місцевого самоврядування, громадських організацій Української Асоціації представниць правоохоронних органів, Міжнародної Асоціації жінок-поліцейських тощо щодо інтегрування сучасних підходів в освітній процес та їх практичного застосування при формуванні професійної гендерної компетентності персоналу – офіцерів, слухачів/слухачок, курсантів/курсанток,  і працівників/ працівниць.

Значну увагу приділено проведенню широкому спектру навчальних заходів всіх категорій персоналу Національної академії провідними національними та закордонними експертами щодо:

 • дотримання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
 • недопущення дискримінації;
 • управління людськими ресурсами та покращення кадрового менеджменту;
 • інтегрування гендерних підходів в освітній процес ВВНЗ;
 • розвиток лідерських якостей персоналу;
 • соціального захисту курсантів/курсанток/студентів/студенток-сиріт, курсантів/курсанток, студентів/студенток, позбавлених батьківського піклування та  батьки яких загинули при  виконанні обов’язків військової служби;
 • здатності керівника військового підрозділу створювати ґендерно-чутливе середовище тощо.

Персонал Національної академії бере активну участь у міжнародних заходах з питань забезпечення рівних прав і можливостей  під егідою ОБСЄ, що проводяться експертами Департаменту з питань протидії транснаціональним загрозам / Відділом з питань прикордонної безпеки та управління кордонами Секретаріату Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Науково-педагогічний склад бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та відомчих науково-практичних конференціях ґендерного спрямування.

З метою усвідомлення значущості принципу рівності та недопущення дискримінації при здійсненні управлінського менеджменту для учасників освітнього процесу Національної академії періодично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо забезпечення рівності, як однією з найбільш важливих цінностей, зобов’язання щодо забезпечення якої закріплено міжнародними нормами й стандартами у сфері прав людини.

Курсантів/ курсанток/ студентів/ студенток активно залучають до різноманітних Міжнародних, всеукраїнських, регіональних та відомчих заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей, що розширює світогляд  та сприяє формуванню ґендерно-правової культури.

Так, наприклад, 12 лютого 2021 року команда курсантів і курсанток Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького «Terra Nostra»  з презентацією авторського проєкту «Разом ми єдність, єдність – це сила») вперше брала участь у Всеукраїнському онлайн гендерному квесті проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки» серед ВВНЗ сектору безпеки та оборони України та посіла почесне друге місце. Команду академії було відзначено журі конкурсу як команду «Дебютант» за інноваційний підхід у презентації.

З 2018 року на базі НАДПСУ щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція ґендерного спрямування «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектора безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи» з метою обговорення проблем всебічного забезпечення принципу політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та  актуальної проблематики щодо імплементації Резолюції ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека», зокрема реалізації ґендерної політики в освітньому процесі у секторі безпеки та оборони.

У роботі конференції беруть участь представники та представниці сектору безпеки та оборони, міжнародних організацій, практики та науковці, які займаються дослідженнями та реалізацією ґендерної політики. Серед широкого кола питань обговорення учасниками та учасницями конференцій з реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачено таки: правові аспекти ґендерної рівності, рівні права та можливості жінок і чоловіків у системі освіти та підвищення кваліфікації у секторі безпеки та оборони, роль жінок у прийнятті рішень і вирішенні збройних конфліктів,  інтегрування ґендерних підходів в освітній процес  ВВНЗ на засадах кращих національних та міжнародних практик; особливості використання «Методичних рекомендацій щодо інтегрування ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони України» тощо.

Електроні варіанти збірників тез учасників конференцій розміщено на офіційному сайті Національної академії Державної прикордонної служби України у розділі «Наука/ Наукові конференції».

На квітень 2022 року на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заплановано проведення IV Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація  ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектора безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи» спільно з ООН Жінки в Україні.

Одним з напрямків роботи конференції передбачено обговорення актуальних питань взаємодії представників сектору безпеки та оборони з громадськими організаціями щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Співпраця НАДПСУ з громадськими організаціями Подільського краю активно розвивається. Так, у грудні 2020 року на базі прикордонної ALMA-MATER було проведено зустріч ректора із головами Хмельницької обласної громадської організації ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР «ГЕНДЕРНА РАДА» та Громадської організації «ТЕПЛО РІДНИХ СЕРДЕЦЬ» та підписано Меморандуми про співпрацю відповідно до Національного плану  дій України з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325«Жінки. Мир. Безпека».

Спільна діяльність  Національної академії та громадських організацій охоплює досить широке коло важливих напрямів з питань професійного зростання та реалізації  особистісного потенціалу як жінок, так і чоловіків, забезпечення рівних прав і можливостей різних вікових категорій населення Подільського регіону, у тому числі питання  формування патріотизму, національної свідомості та прихильності до здорового способу життя не тільки майбутніх офіцерів-прикордонників, але й молоді Подільського регіону. Меморандумами передбачено проведення: 1) низки спільних освітньо-інформаційних заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей персоналу сектору безпеки та оборони України; 2) заходів з фізично-психологічної реабілітації учасників бойових дій, родин загиблих військовослужбовців; 3) тренінгів;  круглих столів, семінарів, науково-практичних конференцій, навчальних занять з арттерапією тощо.

За участі громадських організацій для використання у навчально-виховному процесі у 2021 році підготовлено навчальні відео сюжети «Моя мати – прикордонниця!», «Мій батько – прикордонник – Звитяга поколінь!» «Профілактика домашнього насильства».

Громадські організації також здійснили фінансову підтримку щодо нагородження переможців конкурсу малюнка (2021 рік).

Втілення принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, як складової державної політики здійснюється у прикордонному виші комплексно, цільово та системно у тісній взаємодії з державними органами, правоохоронними та силовими відомствами  та громадянським суспільством.

 

Тематичний захід «Рівність заради безпеки» для персоналу Національної академії проводить провідна бібліотекарка.

Сьогодні у Національній академії створено всі умови розвитку особистісного потенціалу та недопущення дискримінації прав жінок і чоловіків.

Наказом ректора академії:

 • призначено помічника ректора (з гендерних питань);
 • створено робочу групу з реалізації ґендерної політики;
 • призначено  відповідальних осіб з гендерних питань на факультетах і в структурних підрозділах;
 • впроваджується ґендерно-орієнтоване бюджетування;
 • активно розвивається інститут менторства;
 • значну увагу приділено формуванню професійної гендерної компетентності всіх без виключення категорій персоналу;
 • на засіданнях командування академії розглядаються питання щодо створення комфортних умов для всіх категорій персоналу;

Активізовано проведення наукових досліджень гендерного спрямування.

В освітній процес прикордонного вишу впроваджено 2 навчальні дисципліни ґендерного спрямування.

І. Навчальна дисципліна «Основи гендерної рівності»

ОПП “Правоохоронна діяльність” (бакалаврський рівень)
Вибіркова освітня компонента, 1 курс, II семестр, 120 год. (40 год. аудиторної роботи).

Запроваджено у 2020 році, викладається на кафедрі адміністративної діяльності,

II. Навчальна дисципліна “Гендерна психологія”

ОПП “Психологія” (бакалаврський рівень).

Вибіркова освітня  компонента, 2 курс, 3 семестр, 150 год (аудиторних 40 год)

Запроваджено у 2020 році.

Викладається на кафедрі психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін)

Внесено зміни до робочих навчальних програм  42 навчальних дисциплін. Робота триває.

У дистанційному Центрі здійснюється дистанційне навчання щодо забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків всіх категорій персоналу.

Комунікаційні канали гендерного мейнстримінгу У Національній академії є досить різноманітними:

 • інформаційно-роз’яснювальна робота  (тематичного спрямування);
 • тренінги;
 • семінари;

Постійно-діючу тематичну виставку «Рівні права та можливості»  активно використовують під час проведення різноманітних заходів ґендерного спрямування.

Активно використовується Прес-центр Національної академії для посилення gender mainstreaming: всі заходи гендерного спрямування висвітлюються у засобах масової інформації та у соцмережах. Підготовлені фахівцями Прес-центру тематичні відео сюжети  та інформаційні повідомлення щодо дотримання рівних прав і можливостей не тільки демонструються на телеканалах та у соцмережах, але й активно використовуються в освітньому процесі за всіма напрямами підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та офіцерів-прикордонниць, а також під час виховних заходів.

У контексті виконання Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” та Національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО в Національній академії створюються необхідні умови для успішного проходження військової служби жінками та чоловіками, їх якісного навчання, підвищення кваліфікації та інформування суспільства про  особливості забезпечення рівних прав і можливостей для всіх категорій персоналу та недопущення дискримінації.

В освітньому процесі та під час проведення виховних заходів активно використовуються тематичні наочні матеріали  (буклети, роздатковий матеріал, плакати тощо).

З метою підвищення ролі інституту сім’ї, батьківства; формування шанобливого ставлення до старшого покоління у Національній академії щорічно проводяться тематичні конкурси для всіх категорій персоналу з різноманітних тем:

 • Конкурс на кращий малюнок:  «Мої батьки – прикордонники!», «Моя мати – прикордоння!», «Мій батько – прикордонник!»
 • Конкурс на краще есе: «Мої батьки – прикордонники!», «Рівноправ’я – святий закон людства», «Мистецтво керувати жінками та чоловіками у військовому підрозділі».
 • З 1 червня по 1 жовтня 2021 року в Національній академії проходить фотоконкурс з теми «Державна прикордонна служба України: рівні можливості для кар’єрного зростання» (із залученням постійного, перемінного складу та ветеранів)

У Національній академії жінки та чоловіки мають рівні можливості для кар’єрного зростання та поєднання професійного та сімейного життя

Сьогодні значну увагу в Національній академії приділено розвитку лідерських якостей жінок і чоловіків. Розроблено та впроваджено в систему професійної підготовки Державної прикордонної служби України програми тренінгових занять: 

 • з розвитку лідерських якостей офіцерів – жінок та офіцерів – чоловіків;
 • з підвищення відповідальності жінок при виконанні професійних обов’язків нарівні з чоловіками задля покращення системи управління людськими ресурсами прикордонного відомства України на засадах досвіду правоохоронних органів провідних країн;
 • щодо формування належного рівня гендерної культури та здатності працювати в команді;
 • з подолання гендерних стереотипів та упереджень;
 • щодо балансу між професійним і сімейним;
 • з розвитку  професійних комунікативних здібностей;
 • мотивації до кар’єрного зростання;
 • 8) з управлінського менеджменту.

Представниці та представники Національної академії беруть активну участь у діяльності Української Асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО).

  Довідково: Українська Асоціація представниць правоохоронних органів (УАППО) – це громадська організація, яка об’єднує жінок та чоловіків з різних правоохоронних органів.

 

Членство в Асоціації відкрите для жінок і чоловіків, які є представниками правоохоронних агенцій (вебсайт    Асоціації www.uawle.org; uawle.ofce@gmail.com)

УАППО – це платформа для відкритого спілкування та обміну досвідом, нарощування потенціалу жіночого лідерства та впровадження політики ґендерної рівності на засадах залучення найкращих міжнародних практик.

Українська асоціація представниць правоохоронних органів: Поодинці ми сильні, разом ми могутні

Приєднатися до УАППО – https://www.facebook.com/UAWLE.

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов’язкове

 

ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ДІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ АБО СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ

(відповідно до Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06 жовтня 2021 року № ОД-64/0/8-21)

 створено ВІДОМЧУ ЗОВНІШНЮ ПОШТОВУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

9960_gender@dpsu.gov.ua