Колегіальні органи

ENG

Вчена Рада

Вчена рада – це колегіальний орган управління Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, який діє на основі положення Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Національної академії.

До складу вченої ради входять:

 • ректор академії, заступники ректора;
 • начальники (декани) факультетів;
 • учений секретар;
 • завідувач бібліотеки;
 • головний бухгалтер;
 • голова студентської ради;
 • керівник виборного органу первинної профспілкової організації працівників академії;
 • виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обиралися з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;
 • виборні представники, які представляють інших працівників академії і які працюють в ній на постійній основі;
 • виборні представники осіб, що навчаються відповідно до квот, визначених Статутом академії чи рішенням загального зібрання (конференції).

Діючий склад вченої ради затверджено на засіданні вченої ради 30 вересня 2020 року (Наказ ректора академії №218 від 30 вересня 2020 року). Строк повноважень вченої ради складає п’ять років.

Головою вченої ради за результатами таємного голосування обрано ректора Національної академії, кандидата педагогічних наук, доцента генерал-майора Олександра Луцького.

Заступниками голови вченої ради було обрано першого заступника ректора Національної академії (першого проректора), доктора наук з державного управління полковника Олександра Мейка та заступника ректора (проректора) з навчальної та наукової роботи доктора педагогічних наук, доцента полковника Сергія Білявця.

Рішення вченої ради вводяться в дію наказами ректора академії. Засідання вченої ради проводяться згідно з планом роботи вченої ради, який затверджується на кожен навчальний рік.

Основними повноваженнями вченої ради є:

 • визначення стратегії та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Національної академії;
 • розробка та подання на загальні збори (конференцію) Національної академії проєкту Статуту Національної академії, а також проєкту рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалення за поданням ректора Національної академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • відповідно до умов оголошеного конкурсу, таємним голосуванням (у складі не менше 2/3 її членів) прийняття рішення щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу;
 • затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалення рішення з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
 • затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України;
 • ухвалення до друку офіційних, навчальних та наукових видань;
 • прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння почесних звань, державних премій та інших видів морального та матеріального стимулювання, визначення кандидатів на призначення іменних стипендій;
 • розгляд інших питань діяльності Національної академії, які не суперечать законодавству України.

 

Профспілкова організація

Первинна профспілкова організація Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького створена 27 листопада 2002 році. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом професійної спілки працівників державних установ України, Положенням про Об’єднану профспілкову організацію Державної прикордонної служби України, рішенням профспілкових органів.

Первинна профспілкова організація Національної академії Державної прикордонної служби України являється організаційною ланкою Об’єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України, і на місцевому рівні Хмельницької обласної профспілкової організації працівників державних установ України.

Нині профспілкова організація нараховує 468 членів профспілки.

Вищими органами Профспілки є: профспілкові збори (конференція) членів профспілки (скликається не рідше, ніж один раз на 5 років).

Пріоритетними завданнями профспілкової організації є постійна взаємодія з командуванням академії на принципах соціального партнерства в дотриманні чинного законодавства України з питань оплати праці, зайнятості, побуту, культури, навчання, оздоровлення, вирішення трудових спорів, здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

 

Профспілкова організація працівників всіляко сприяє соціальному розвитку колективу, поліпшенню трудових та житлових умов працівників. Особливою турботою профкому є оздоровлення співробітників та їх родин. Щорічно частина працівників отримує путівки для проходження санаторно-курортного лікування в відомчому клінічному санаторії «АРКАДІЯ» м. Одеса. При тісній співпраці профкому і відділу виховної роботи в академії налагоджена виховна робота. Особливу увагу приділяє профком і культурному та духовному розвитку своїх працівників, дитячі Новорічні ранки, конкурси художньої самодіяльності, організація екскурсійних відвідувань визначних місць України.

Особливу увагу профспілкова організація приділяє стану охорони праці в навчально-наукових лабораторіях і структурних підрозділах. З цією метою в профспілковій організації створена комісія з питань охорони праці, яка постійно контактує з інженером з охорони праці.

Головним у роботі профспілкового комітету було, є і буде захист прав та інтересів трудового колективу, кожного його члена профспілки.

 

Голова первинної профспілкової організації  
Інженер I категорії навчально-тренувального відділення Центру забезпечення навчального процесу

Цюзік Олег Дмитрович (oleg.prof@ukr.net)

Орган студентського самоврядування

Право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні академією забезпечують орган студентського самоврядування, які об’єднують всіх студентів вишу. Вони мають рівні права та можуть обиратися і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються в академії;
 • делегують своїх представників до робочих та дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання у гуртожитках та організації харчування;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках студентського самоврядування;
 • обговорюють питання та подають пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази академії, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • виконують інші функції, передбачені Законом України “Про вищу освіту” та Положенням про студентське самоврядування.
Спілка ветеранів

Хмельницька організація ветеранів-прикордонників, як відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів – прикордонників» розпочала свою діяльність у березні 2002 року. Необхідність її утворення було продиктовано часом та бажанням ветеранів-прикордонників об’єднатись в організацію, яка б сприяла забезпеченню їх соціального і правового захисту та залученню її членів до громадського життя Національної академії та Державної прикордонної служби України в цілому.

На перших зборах організації ветеранів-прикордонників було обрано Раду, на яку поклали поточне управління її справами. Очолив її полковник Єрошин Борис Федорович

В далекому 2002 році ветеранська організація нараховувала 38 чоловік, серед них 6 чоловік були учасниками Другої світової війни та 10 чоловік були учасниками бойових дій на території інших держав, а один ветеран брав участь у подіях на острові Даманський.

Сьогодні вона нараховує понад 200 осіб, серед яких, нажаль, залишилось лише двоє учасників Другої світової війни. До складу організації входять 31 учасник бойових дій на території інших держав, 9 захисників територіальної цілісності нашої Батьківщини та 5 чоловік ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи.

За особистий внесок в забезпечення охорони державного кордону та підготовку офіцерів – прикордонників низка ветеранів організації відзначені державними нагородами України, це генерали Валерій Балашов, Ігор Томків, полковники Олександр Діденко, Борис Єрошин, Володимир Махобей, Ігор Морозов, Іван Катеринчук, Юрій Новіков, Валерій Ракочий, Альберт Желдак, Валентина Гапонова, Анатолій Мисик, Анатолій Галімов, Євгеній Потапчук, старші прапорщики Сергій Шорохов, Віталій Омельченко та інші.До організації ветеранів входять представники військових династії Ісаєвих Сопіних, Букатевичів, Бабенко, Томківих та багато тих, чиї діти продовжили славну справу батьків, утворюючи нові прикордонні династії.Навіть перебуваючи на заслуженому відпочинку, ветерани продовжують бути активними членами військової спільноти. Багато з них знайшли свій новий шлях самореалізації. Так, полковник Микола Флінта пише тексти пісень, є активним волонтером, полковник Віктор Дергачов складає вірші, прикордонна сім’я Надія і Дмитро Пасічники є учасниками багатьох заходів, які проводяться керівництвом Ради, та також пишуть вірші, у яких оспівують героїчну службу захисників кордону. Вийшла збірка їх творів під назвою «Росинки на долоні».Ветерани намагаються бути прикладом для військової молоді. Зокрема, підполковник Сергій Кравченко та генерал – майор Ігор Томків беруть активну участь у різних спортивних змаганнях ДПСУ, де вони неодноразово ставали чемпіонами та призерами.

Головною своєю справою ветерани вважають патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. Вони проводять тематичні зустрічі та беруть участь у спільних заходах з курсантами. Активними учасниками цього процесу є полковники Іван Статуєв, Микола Шевчук, Юрій Лазоренко, Віктор Павлюк, Микола Штаченко, Євген Орлов, Олександр Сапун, Віталій Жук, Володимир Середа, Олег Башнянін, Сергій Ковальчук, Володимир Кулик, Олексій Торопов, Анатолій Таранець та багато інших. Завдяки такій роботі склалися теплі відносини між курсантськими колективами та членами організації. Курсанти вітають ювілярів, запрошують на урочистості та підтримують їх у складну годину.Завдяки цьому традиційним стало проведення низки заходів, таких як зустріч ветеранів з ректоратом, залучення останніх до прийняття присяги, випуску курсантів, вшанування членів організації з нагоди державних свят та ювілеїв та інше.

Сьогодні в організації багато справ. Серед них перевага надається: соціальному захисту ветеранів, постійному удосконаленню системи обліку членів організації та залучення до її складу нових ветеранів, роботі з воєнно-патріотичного виховання молоді, поглибленню взаємодії з керівництвом Національної академії та місцевими органами самоврядування щодо забезпечення соціальних потреб членів Хмельницької організації ветеранів – прикордонників.