Вісник юридичні науки Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: юридичні науки (електронне видання)

Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Legal Sciences (electronic edition)

Рік заснування: 2016

Foundation year: 2016

Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік

Issue frequency: 4 times a year

Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Founder: Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

Реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604

Registration at the Department of Personnel Certification and Licensing of Ukraine: Order No. 1604 dated Desember 22, 2016

Тематика: теорія та історія права, нормативно-правове регулювання та вдосконалення нормативно-правової бази службово-бойової діяльності, дослідження закономірностей службово-бойової діяльності, їх взаємозв’язків із загальними законами збройної боротьби

 Topics: theory and history of law, legal regulation and improvement of the normative and legal basis of service and combat activity, investigation of regularities of service and combat activity, their interrelations with the general laws of armed struggle

УДК 340

UDC 340

Наукова сфера: Юридичні науки

Scientific sphere: Legal Sciences

Цитування: За даними Google Scholar

Quotes: According to Google Scholar

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTqkDKoAAAAJ&hl=uk) станом на 15 листопада 2018 року:

as of November 15, 2018:

кількість цитувань статей журналу – 6;

number of citations of articles of the journal – 6;

h-індекс – 1;

h-index – 1;

Новини

News

Шановні читачі!

Dear readers!

Опубліковано новий випуск журналу Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: юридичні науки (електронне видання). 2019. № 2.

A new issue of the Bulletin of the National Academy of the State Border Service of Ukraine has been published. Series: Public Administration (electronic edition). 2019. No 2.

Запрошуємо Вас відвідати сторінку «АРХІВ» для ознайомлення з матеріалами, що можуть Вас зацікавити.

We invite you to visit the ARCHIVE page for an overview of the materials that may interest you.

Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!

Thank you for your continued interest in our work!

Про Журнал (About Journal)

Авторам (To the authors)

Редакційна колегія (Editorial board)

Редакційна етика та рецензування (Editorial Ethics and Reviewing)

Порядок рецензування рукописів (The procedure for reviewing manuscripts)

Архів (Archive)

Архів номерів на сайті

 Національної бібліотеки України

 імені В. І. Вернадського