Вісник психологічні науки Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)

Вісник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України.Серія: психологія (електронне видання)

Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: psychology (electronic edition)

ISSN: 2617-8664

Рік заснування: 2009

Foundation year: 2009
Електронне фахове видання включено до Переліку наукових фахових видань ДАК України у галузі педагогічних наук. Наказ № 1528 від 29.12.2014 р.
Періодичність публікації: Виходить 5 разів на рік

Issue frequency: 5 times a year
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Founder: Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

Реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.
Registration at the Department of Personnel Certification and Licensing of Ukraine: Order No. 747 dated July 13, 2015

Тематика: психологія діяльності в особливих умовах, педагогічна та вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, теоретико-психологічні основи професійної діяльності працівників правоохоронних органів, психологія управлінської діяльності. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.

Subjects: psychology of activities in special conditions, pedagogical and developmental psychology, legal psychology, social psychology, theoretical and psychological basis of professional activities of law enforcement workers, management activities psychology. Prior to publication in the journal are the original peer reviewed articles of theoretical and experimental nature.

УДК 159.9:355

UDC 159.9:355

Наукова сфера: психологічні науки

Scientific sphere: psychological sciences
Цитування: За даними Google Scholar

Quotes: According to Google Scholar

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=LPpMtkoAAAAJ&hl=uk) станом на 1 жовтня 2018 року:
as of October 1, 2018:

кількість цитувань статей журналу –25;

number of citations of articles of the journal – 25;
h-індекс –3;

h-index – 3;

Новини

News
Шановні читачі!

Dear readers!
Опубліковано новий випуск журналу Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологія (електронне видання). 2018. № 3.

A new issue of the Bulletin of the National Academy of the State Border Service of Ukraine has been published. Series: psychology (electronic edition). 2018. No 3.

Запрошуємо Вас відвідати сторінку«АРХІВ» для ознайомлення з матеріалами, що можуть Вас зацікавити.

We invite you to visit the ARCHIVE page for an overview of the materials that may interest you.

Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!

Thank you for your continued interest in our work!

Про Журнал (About Journal)
Авторам  (To the authors)
Редакційна колегія  (Editorial board)
Редакційна етика та рецензування  (Editorial Ethics and Reviewing)
Порядок рецензування рукописів  (The procedure for reviewing manuscripts)
Архів  (Archive)
Контакти (Contacts)