Збірник наукових праць військові та технічні науки Національної академії Державної прикордонної служби України (друковане видання)

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки (друковане видання)

Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences (printed edition)

Рік заснування: 2000

Foundation year: 2000

Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік

Issue frequency: 4 times a year

Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Founder: Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

Реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.

Registration at the Department of Personnel Certification and Licensing of Ukraine: Order No. 1279 dated June 06, 2014

Тематика: теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України, питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом, теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика), створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій.

 Topics: theoretical and practical studies of problems of national security of Ukraine, issues of organizing the interaction of the State Border Guard Service with the Armed Forces of Ukraine and other entities ensuring the national security of the state while protecting the state border in everyday conditions and when the situation is complicated, in a special period and while performing territorial defence tasks in order to protect the state and fight against terrorism, theoretical and experimental studies of technical means (weapons, military equipment, vehicles, software and hardware complexes, communications and telecommunications, engineering, logistics), creation and improvement of systems, complexes, samples of aggregates, new physical principles and technical solutions, achievements of other branches of science and the latest technologies.

УДК 355/359:623

UDC 355/359:623

Наукова сфера: військові та технічні науки

Scientific sphere: Military and Technical Sciences

Цитування: За даними Google Scholar

Quotes: According to Google Scholar

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=nEgwnNUAAAAJ&hl=uk) станом на 15 листопада 2018 року:

as of November 15, 2018:

кількість цитувань статей журналу – 86;

number of citations of articles of the journal – 86;

h-індекс – 4;

h-index – 4;

Новини

News

Шановні читачі!

Dear readers!

Опубліковано новий випуск журналу Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки (друковане видання). 2018. № 2(76).

A new issue of the Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences (printed edition). 2018. No 1(75).

Запрошуємо Вас відвідати сторінку «АРХІВ» для ознайомлення з матеріалами, що можуть Вас зацікавити.

We invite you to visit the ARCHIVE page for an overview of the materials that may interest you.

Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!

Thank you for your continued interest in our work!

Про Журнал (About Journal)

Авторам (To the authors)

Редакційна колегія (Editorial board)

Редакційна етика та рецензування (Editorial Ethics and Reviewing)

– Порядок рецензування рукописів (The procedure for reviewing manuscripts)

Архів (Archive)

 

Архів номерів на сайті

Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського

Статті та анотації англійською мовою