Наукові напрями та результати досліджень

Наука під час війни

Наука під час війни. Випуск 1.

В умовах бойових дій проведення наукових досліджень є надскладним процесом через обмеження доступу до певних інформаційних ресурсів та участі наукових працівників у відсічі воєнної агресії, виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. З огляду на це для подальших досліджень важливим є збір та систематизація фактів, подій та явищ у державі, досвіду ведення бойових дій складовими сектору безпеки та оборони України, вивчення нормативно-правових колізій та суспільних проблем, які виникають в умовах війни. Інформаційно-аналітичні матеріали повинні стати підґрунтям та вихідним матеріалом для дослідників майбутнього. З цією метою колектив науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України започатковує видання серії випусків часопису аналітичних матеріалів «Наука під час війни». Публікації містять інформаційно-аналітичний огляд перебігу війни та тематично спрямовані на науковий супровід діяльності Державної прикордонної служби України. Видання призначене для наукових та науково-педагогічних працівників, курсантів вищих військових навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами функціонування сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану.

Пам’ятка.

В пораднику викладено практичний досвід, який може бути використаний для збереження життя та здоров’я бійця, описано основи тактичної медицини, психології бою, зокрема порядок дій бійця під час виникнення стресової ситуації в різних умовах виконання бойових завдань, елементи екіпіровки, а також містяться положення законодавства щодо відповідальності за військові кримінальні правопорушення. Може бути використаний військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів, членами громадських формувань, громадянами України, які беруть участь у національному спротиві та бойових діях.

Науково-дослідні роботи

Інструкція з обліку військового майна у Державній прикордонній службі України (проєкт)

Інструкція розроблена з метою приведення обліку військового майна у Державній прикордонній службі України у відповідність до Законів України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення «Про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна У Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225. Визначає механізм організації та ведення обліку військового майна, закріпленого в установленому законодавством порядку за Адміністрацією Державної прикордонної служби України, органами (підрозділами) охорони державного кордону, загонами морської охорони, підрозділами спеціального призначення, органами забезпечення, і є підставою для прийняття відповідних рішень посадовими особами Адміністрації Державної прикордонної служби України у межах наданих їм повноважень з питань обліку військового майна

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Сучасні методики управління кар’єрою, які впливають на плинність кадрів, механізми їх впровадження в Державній прикордонній службі України

Науково-дослідна робота присвячена узагальненню теоретичних основ та опрацюванню практичних пропозицій щодо кар’єрного планування особового складу Державної прикордонної служби України. На основі здійсненого теоретичного аналізу сучасної літератури визначено сутність професійної кар’єри персоналу ДПСУ. Доведено, що головним інструментом формування та удосконалення кар’єрного зростання персоналу ДПСУ виступає раціональна кадрова політика. Розглянуто етапи кар'єрного зростання особового складу ДПСУ: вибір професійного спрямування, професійне самовизначення, здобуття освіти; входження в посаду, професійна адаптація; становлення на посаді (цілепокладання); аналіз результатів кар'єрного росту. Встановлено, що кар’єрний розвиток зумовлюють внутрішні (індивідуально-психологічні) та зовнішні (соціальні, організаційні) чинники. Здійснено аналіз діючої системи управління кар’єрним зростанням персоналу ДПСУ. Досліджено підходи вчених до класифікації факторів, що впливають на кар’єрне зростання персоналу ДПСУ. Розглянуто методичний інструментарій виявлення пріоритетних факторів, які впливають на кар’єрне зростання персоналу ДПСУ, опрацьовано методики соціально-психологічної складової системи професійного відбору персоналу, оцінки організаторських здібностей особистості, оцінювання соціально-комунікативної компетентності, вмотивованості тощо. Обґрунтовано доцільність впровадження в практику управління розвитком професійної кар’єри персоналу ДПСУ стратегічної карти планування кар’єри та дорожньої карти розвитку кар’єри, що сприятиме підвищенню прозорості здійснюваних в рамках кадрової політики управлінських рішень.

Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України (пропозиції)

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України відповідно до законодавчих актів та актів Уряду, удосконалення нормативно-правової бази з прикордонних питань науково-дослідним відділом було підготовлено пропозиції щодо змін до Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.2016 року № 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2016 року № 719/28849. Наданні пропозиції враховують практичну площину застосування його норм в оперативно-службовій діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Побудова охорони державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому що удосконалено: методичні підходи до побудови охорони державного кордону; методику побудови охорони державного кордону; рекомендації з побудови охорони державного кордону. Практичне значення–розроблені методичні підходи, методика та рекомендації надають можливість начальнику відділу прикордонної служби будувати ефективну систему побудови охорони державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Методичні рекомендації щодо оновлення сигналізаційних засобів охорони локальних ділянок державного кордону

У роботі розроблено теоретичні положення щодо підвищення інформаційної здатності сигналізаційних засобів охорони локальних ділянок державного кордону на основі обґрунтування нових технічних рішень щодо розширення функціональних можливостей даних засобів та надано рекомендації з підвищення ефективності функціонування системи інженерно-технічного контролю за рахунок покращення існуючих та впровадження перспективних сигналізаційних засобів, що сприятиме успішному виконанню оперативно-службових завдань підрозділами охорони державного кордону.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Методика формування професійної компетентності охоронця кордону нової генерації з належним рівнем антикорупційної мотивації, який веде здоровий спосіб життя.

У проведеному дослідженні визначені особливості формування готовності до правомірної антикорупційної діяльності та ведення здорового способу життя майбутніми офіцерами-прикордонниками. Результати теоретичного вивчення представленої проблеми та проведений аналіз освітнього процесу дали можливість визначити зміст методичних рекомендацій науково-педагогічному складу НАДПСУ щодо формування зазначених професійних якостей у процесі фахової підготовки в академії.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Рекомендації щодо підвищення ефективності оперативно-службової діяльності на засадах якісного комплектування управлінськими кадрами штабу прикордонного загону

Мета наукової розробки полягала у підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень штабами органів охорони державного кордону на засадах якісного комплектування управлінськими кадрами.Під час розробки були проаналізовані функції та задачі, які покладаються на штаб прикордонного загону; умови реалізації управлінської діяльності прикордонного загону; розроблено показники та критерії оцінки якості управлінської діяльності, методика формування та реалізації управлінських рішень штабом прикордонного загону та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності оперативно-службової діяльності на засадах якісного комплектування управлінськими кадрами штабу прикордонного загону. Матеріали науково-дослідної роботи можуть бути використані: у процесі підготовки слухачів у НАДПСУ за освітнім рівнем підготовки «магістр», підвищення кваліфікації та професійної підготовки офіцерського складу підрозділів ООДКУ та для вдосконалення професійної підготовки керівного складу органів охорони державного кордону.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Сценарії навчальних фільмів про службу прикордонних нарядів

З метою впровадження в освітній процес навчальних закладів Держприкордонслужби України, підвищення якості та відпрацювання єдиних підходів щодо організації, несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону колективом науково-дослідного відділу прийнято участь у розробці сценаріїв навчальних фільмів про службу основних видів прикордонних нарядів.В сценаріях розкрита тематика щодо порядку проведення безпосередньої підготовки прикордонних нарядів до несення служби, постановки наказу на охорону державного кордону, розкрито способи несення прикордонної служби та здійснення прикордонного контролю, Кожен сценарій фільму містить наступну інформацію: склад, призначення, озброєння та екіпіровку; засоби посилення; порядок постановки завдань старшим прикордонного наряду молодшим; порядок та способи несення служби; порядок дій у разі виявлення правопорушників та (або) ознак протиправної діяльності; порядок (форму) доповіді про обстановку та результати несення служби.