Рада молодих вчених

Основними завданнями є:

 • сприяння створенню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу молодих вчених;
 • виявлення талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм усебічної допомоги в межах можливостей РМВ;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого із широким світоглядом;
 • участь в організації та розвитку міжвузівської та міжнародної наукової і культурної співпраці молодих вчених;
 • збирання та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи, конкурси, премії, саміти, державні молодіжні програми й інші заходи, а також надання консультативної допомоги під час підготовки та участі в зазначених заходах;
 • забезпечення методичної та організаційної підтримки публікацій молодих вчених;
 • організація зустрічей молодих вчених із провідними науковцями, публічних заходів з метою популяризації наукової діяльності, посилення виховної роботи, сприяння громадянському самовизначенню молоді.

Основними напрями діяльності:

 • приймає в члени РМВ та виключає із членів РМВ (забезпечує дотримання процедур вступу та припинення членства);
 • розробляє та представляє Вченій раді, ректорату й структурним підрозділам академії пропозиції з організації, розвитку та вдосконалення наукової і творчої діяльності молодих вчених;
 • організовує та проводить регулярні (щорічні) і нерегулярні (одноразові) наукові конференції, семінари, конкурси, виставки робіт та інші заходи для здійснення, заохочення і стимулювання наукової та творчої діяльності молодих вчених;
 • може проводити конкурсний відбір, представляти кандидатів і подавати пропозиції Вченій раді, ректорату й структурним підрозділам академії щодо отримання іменних стипендій та премій для молодих вчених;
 • сприяє та приймає участь у організації видання наукових праць, упровадження результатів досліджень молодих вчених;
 • приймає участь у організації міжвузівського та міжнародного співробітництва молодих вчених;
 • здійснює контакти з установами, підприємствами, організаціями з питань, що пов’язані з діяльністю РМВ;
 • у межах повноважень і в спосіб, передбачені цим Положенням, наказами ректора академії, Статутом академії та законодавством України, здійснює іншу діяльність, необхідну для виконання завдань, що поставлені перед РМВ.

До складу РМВ входить:

 • Голова РМВ (особа, що здійснює загальне керівництво діяльністю РМВ, визначає конкретні завдання РМВ відповідно до мети й поточних завдань організації, відповідальна за зв’язки з іншими організаціями та об’єднаннями.
  Голову РМВ обирають простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням із числа членів РМВ.
 • Заступник голови РМВ (соба, що функціонально підпорядковується голові, заміщає її в період відсутності з виконанням усіх функцій голови. Заступник голови відповідає разом із головою за реалізацію єдиної політики, розробленої на засіданні РМВ, виконання поставлених завдань
  Заступника голови РМВ обирають простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням із числа членів РМВ й затверджує голова РМВ.
 • Секретар РМВ(обирають на засіданні РМВ простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням з числа його членів. Він відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМВ в межах повноважень, визначених РМВ.
 • Члени РМВ

Термін повноважень на посаді голови, заступника голови та секретаря – 2 роки

Повноваження голови РМВ:

 • представляє інтереси РМВ в усіх структурних підрозділах академії, а також організаціях та установах в Україні й за її межами;
 • виступає від імені РМВ, здійснює поточну передбачену конкретними проєктами, програмами й угодами діяльність в інтересах РМВ;
 • розподіляє обов’язки між членами РМВ;
 • ініціює планування наукової роботи РМВ;
 • затверджує план роботи, звіти та рішення РМВ, тематику наукових конференцій, семінарів та інших заходів;
 • раз на рік звітує про діяльність РМВ;

Засідання РМВ можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради або на вимогу не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів Ради).
РМВ вповноважена приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж половина її складу. Рішення приймають відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
РМВ здійснює свою діяльність на підставі річного плану, який обговорюється на засіданні РМВ і узгоджується з заступником ректора (проректором) за напрямом діяльності.
Голова РМВ щороку звітує перед заступником ректора (проректором) за напрямом діяльності про виконання річного плану РМВ.
Національна академія сприяє діяльності РМВ та може фінансувати ініційовані нею заходи і проєкти.
Робота в РМВ зараховується до рейтингової оцінки наукової діяльності наукових і науково-педагогічних працівників Національної академії.