Освітні проекти

Стратегія розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на період до 2021 року (витяг)

Вступ
Світові процеси глобалізації, їх вплив на загальні тенденції розвитку національної безпеки України, стрімкий розвиток освіти та науки, її інтеграція у світовий та європейський науково-освітній простір, упровадження у діяльність вищих навчальних закладів новітніх інформаційних технологій, посилення конкуренції на ринку надання освітніх послуг серед військових навчальних закладів вимагають інноваційного розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Академія), кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості освіти та її конкурентоспроможності, що базуватимуться на відповідних концептуальних засадах.
Сучасний вищий правоохоронний (військовий) навчальний заклад – це механізм, який складається з підрозділів з багатогранною мережею взаємозв’язків. Успішна робота цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовано ці зв’язки, наскільки синхронно і гармонійно працює кожний його підрозділ.
Робота вищого правоохоронного (військового) навчального закладу має таку специфіку, що вихідним продуктом діяльності є сформована особистість офіцера, фахівця, який повинен бути спроможним самостійно адаптуватись до сучасних умов і вимог відповідної сфери діяльності. Управління цим закладом є дуже складним процесом соціально-психологічного характеру і тому потребує зваженого і обґрунтованого підходу під час прийняття тих чи інших управлінських рішень.
Стратегія розвитку Академії є документом, який визначає її сталий розвиток на період до 2021 року. Стратегія містить місію, стратегічні цілі та основні напрямки діяльності Академії. Стратегія розроблено згідно із загальнодержавними підходами до визначення шляхів розвитку вищої освіти для вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації, вона окреслює напрями розвитку кожної складової частини діяльності Академії та налагодження зв’язків між ними, опираючись на основні цілі і завдання розвитку прикордонного відомства.
Стратегія ґрунтується на основі:
Конституції України;
Закону України “Про вищу освіту”;
Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року;
Концепції розвитку Державної прикордонної служби України;
нормативних документів Міністерства освіти і науки та Державної прикордонної служби України;
Статуту Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Стратегія є основою для розробки Програми діяльності ректора академії, планів роботи її основних структурних підрозділів на черговий навчальний рік.

Освітня діяльність

Стратегічні цілі:
зміцнення позиції та утвердження статусу Академії у сфері освітньої діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
адаптація освітніх програм до сучасних вимог зовнішнього середовища на основі накопиченого досвіду й участі в новітніх теоретичних і практичних розробках;
зміна профорієнтаційної парадигми, упровадження сучасної моделі підвищення кваліфікації персоналу;
забезпечення високого рівня професійної освіти випускників, їх конкурентоспроможності серед випускників інших навчальних закладів;
реалізація моделі випереджальної освіти, заснованої на ідеї становлення всебічно розвиненої особистості та її уміння адаптуватися до швидких змін на державному кордоні та суспільних процесів, що сприятиме забезпеченню професійної мобільності випускників;
побудова навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності, економічної ефективності та інноваційності;
створення системи безперервної професійної освіти фахівців упродовж їх служби;
формування в Академії єдиного інформаційно-освітнього середовища та інтегрування його у вітчизняний та світовий інформаційний простір;
упровадження в усі сфери діяльності Академії новітніх інформаційних технологій та спеціального програмного забезпечення;
інтеграція бібліотеки Академії у вітчизняний і світовий інформаційний простір;
підготовка випускників Академії до професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства;
удосконалення інфраструктури навчально-матеріальної бази.
Стратегічні завдання:
– навчальна робота:
1) приведення організації та змісту діяльності Академії у відповідність до вимог Закону України “Про вищу освіту”, реальних процесів, що відбуваються у країні та на державному кордоні, перебудови охорони державного кордону, бойової діяльності відділів прикордонної служби, сучасних поглядів щодо реалізації форм оперативно-службової діяльності;
2) розширення переліку спеціальностей (спеціалізацій) освітньої і наукової діяльності;
3) збільшення контингенту курсантів і офіцерів, що навчаються;
4) упровадження уніфікованої військово-прикордонної складової, спрямованої на формування професійно значущих якостей сучасного офіцера-прикордонника;
5) розробка і впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, формування вимірювальних індикаторів;
6) поглиблення співпраці Академії в галузі освіти, науки, інноваційних та інформаційних технологій з провідними вітчизняними й зарубіжними вищими навчальними закладами, установами, зокрема шляхом створення спільних сертифікованих програм підготовки фахівців, узгодження змісту навчальних програм (програм подвійних дипломів);
7) розробка Концепції дистанційної освіти Академії та продовження впровадження дистанційної форми підготовки прикордонників;
8) удосконалення змісту освіти та програми підготовки офіцерів-прикордонників відповідно до вимог сьогодення, наукових досягнень, потреб відомства, суспільства та поглиблення наукової складової програм магістерської підготовки;
9) налагодження взаємодії з Адміністрацією Держприкордонслужби з питань розробки кваліфікаційних вимог до рівня підготовки випускників, формування планів та програм навчання;
10) удосконалення нормативного, наукового та навчально-методичного забезпечення навчального процесу, постійне поповнення внутрішніх сайтів Академії навчальними і науково-методичними матеріалами, забезпечення доступу до них усіх структурних підрозділів, слухачів (курсантів, студентів);
11) оптимізація організаційно-штатної структури факультетів та кафедр відповідно до Положень про структурні підрозділи, компетенції тих, хто навчається, форм оперативно-службової (бойової) та управлінської діяльності, видів бойового та ресурсного забезпечення;
– методична робота:
12) удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб прикордонного відомства;
13) посилення міжпредметних зв’язків;
14) підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу, рівня наукової роботи та комп’ютерної грамотності;
15) створення ефективної системи стажування науково-педагогічного складу; покращення якісного складу кадрового забезпечення навчального процесу;
16) сприяння стажуванню науково-педагогічного складу, слухачів (курсантів, студентів) у зарубіжних освітніх закладах та установах;
17) формування бази електронних освітніх ресурсів (модульного освітнього середовища), спрямованих на підвищення ефективності самостійної, індивідуальної та аудиторної роботи слухачів, курсантів та студентів Академії;
18) орієнтація інноваційної освітньої діяльності на підготовку фахівців, які володіють комплексними сучасними знаннями та можуть самостійно виконувати управлінські завдання з охорони державного кордону;
19) упровадження технології інноваційного навчання, зокрема й сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, спрямування їх на досягнення майбутніми випускниками компетентностей, адаптованих до вимог сьогодення;
20) активне залучення до навчального процесу і науково-дослідної роботи вчених України, провідних фахівців військових (правоохоронних) вищих навчальних закладів, відомств, організацій та установ;
21) організація і проведення спільних навчально-методичних заходів (конференцій, зборів, семінарів, нарад, круглих столів) з департаментами (управліннями) прикордонного відомства, освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінням освіти і науки міської ради та загальноосвітніми навчальними закладами;
22) відкриття юридичної клініки;
23) забезпечення ефективної системи контролю якості підготовки і діагностики якості знань слухачів (курсантів, студентів), підвищення ефективності поточного та підсумкового контролю їх навчальних досягнень;
24) удосконалення рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень тих, хто навчається; удосконалення технології поточного та підсумкового контролю знань для забезпечення їх максимальної об’єктивності та надання слухачам (курсантам, студентам) можливості коригувати свої результати навчання; створення бази контрольних завдань з навчальних дисциплін;
25) упровадження моніторингу якості навчання шляхом соціологічного опитування “Викладач очима слухача (курсанта, студента)”;
26) залучення міжнародних і вітчизняних експертів до оцінки якості підготовки фахівців в цілому і на окремих етапах за спеціальностями;
27) розробка підручників і навчально-методичних посібників та іншої навчальної літератури нового покоління;
28) модернізація бібліотеки Академії, забезпечення доступу її користувачів до електронних баз різних джерел інформації, збільшення фонду навчальної та наукової літератури;
29) удосконалення використання автоматизованої інформаційно-пошукової бібліотечної системи;
30) поповнення інформаційних ресурсів бібліотеки Академії електронними версіями підручників, навчальних посібників, монографій, збірників наукових праць;
31) комплектування фондів бібліотеки відповідно до спеціальностей, навчальних планів підготовки фахівців, наукових досліджень;
32) забезпечення належного функціонування комп’ютерного читального залу та щорічної передплати фахових наукових видань;
– інформаційне забезпечення та впровадження інформаційних технологій:
33) створення в Академії центру інформаційних технологій;
34) забезпечення нормативного рівня комп’ютеризації навчального процесу;
35) розробка та впровадження концепції наскрізної комп’ютеризації навчального процесу;
36) розширення доступу персоналу до мережі Інтернет з використанням Wi-Fi технологій;
37) автоматизація управління освітнім процесом, запровадження системи “Електронна академія”;
38) удосконалення умов опанування інформаційних технологій та систем, забезпечення учасникам навчально-виховного процесу доступності до освітніх і наукових інформаційних ресурсів;
39) підвищення ефективності використання мультимедійних технологій у навчальному процесі;
40) упровадження в практику освітньої діяльності навчально-методичних програмних комплексів, орієнтованих на використання інструментарію мережі Інтернет, стимулювання створення навчальних комплексів на основі таких систем;
41) розробка методичних рекомендацій з підготовки та публікування електронних навчальних та навчально-методичних посібників науково-педагогічним складом Академії;
42) упровадження та супроводження автоматизованих систем підтримки діяльності структурних підрозділів Академії, створення єдиної системи електронного документообігу;
43) забезпечення високого рівня підготовки випускників Академії шляхом використання інформаційних технологій;
44) створення освітніх Інтернет (Інтранет) ресурсів (комп’ютерні навчальні програми, електронні підручники, практикуми, тести тощо);
45) удосконалення сайту Академії для забезпечення динамічного інтерактивного інформаційного та комунікаційного зв’язку з Адміністрацією Держприкордонслужби та споживачами освітніх послуг навчального закладу;
46) розробка та впровадження єдиних вимог до структури та змісту сайтів факультетів, кафедр та інших підрозділів Академії;
47) удосконалення академічної інформаційної мережі шляхом упровадження сучасних телекомунікаційних технологій;
48) забезпечення використання електронних ресурсів інших вищих навчальних закладів і наукових установ України та світу, можливостей Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН;
49) розширення співпраці з освітніми закладами з питань інформатизації освіти;
50) забезпечення інформаційної підтримки наукових досліджень, випуску електронних інформаційних видань, участі персоналу Академії в інтернет-семінарах, форумах, конференціях з актуальних питань охорони державного кордону;
51) упровадження активних методів навчання на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій; використання комп’ютерних технологій для моніторингу й аналізу якості знань слухачів та курсантів, розробка й апробація нових методик тестування, автоматизованих навчальних курсів; створення медіацентру і відеотеки навчальних курсів з відкритим доступом для самостійного навчання;
52) удосконалення дистанційних освітніх технологій на основі віртуального навчання в режимі он-лайн, відеоконференцій, інтернет-семінарів тощо;
53) розширення можливості доступу персоналу Академії до освітніх і наукових інформаційних ресурсів через її інтернет-портал;
54) розробка механізму захисту прав інформаційної безпеки інтелектуальної власності;
– удосконалення навчально-матеріальної бази: 
55) облаштування нових приміщень і споруд під спеціалізовані класи: за видами бойового забезпечення, радіотехнічних систем, основ радіоелектроніки та елементної бази електронних апаратів, теорії електричних кіл, антенно-фідерних систем, приймання-передавання інформації;
56) створення центру військово-інженерної підготовки;
57) введення в дію класу тактичної медицини;
58) створення та облаштування спеціалізованих навчальних аудиторій інтерактивного навчання;
59) продовження обладнання аудиторій сучасною технікою для проведення навчальних занять, зокрема, й мультимедійною, з наданням можливості щодо проведення телеконференцій;
60) запровадження в навчальний процес системи багатофункціональних тренажерів і симуляторів;
61) удосконалення елементів польової навчально-матеріальної бази, у т. ч. елементів взводного та ротного опорних пунктів, контрольного пункту в’їзду – виїзду, автодрому, ділянки для водіння бойових колісних машин;
62) доукомплектування кафедр необхідними сучасними зразками озброєння і спеціальної техніки;
63) удосконалення навчально-матеріальної бази кафедри кінології;
64) оптимізація системи інженерного забезпечення та утримання навчального державного кордону на центрі забезпечення навчального процесу;
65) створення спортивно-реабілітаційної та рекреаційної бази;
66) проведення реконструкції спортивного комплексу № 2.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність

Стратегічні цілі:
забезпечити лідерство Академії в державі та у європейському просторі як провідного сучасного науково-освітнього центру світового рівня;
спрямувати наукові досягнення Академії на розвиток прикордонного відомства та виконання державних програм через розвиток наукової та інноваційної діяльності й виконання державних програм;
створити нові наукові напрями та школи, підвищити якість наукових досліджень, збільшити кількість наукових розробок, що мають загальнодержавне (світове) визнання;
розширити взаємодію Академії з органами державної влади, військовими та правоохоронними формуваннями держави, органами місцевого самоврядування для вирішення науково-дослідних завдань.
сприяти високій концентрації в Академії талантів – науковців, викладачів, курсантів, студентів, ад’юнктів і докторантів.
Стратегічні завдання:
1) визначити пріоритетні сфери наукових досліджень з питань національної безпеки з охорони державного кордону;
2) розробити та затвердити Програму розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Академії до 2021 року;
3) відкрити наукову спеціальність 21.02.02 – “Охорона державного кордону (юридичні науки)”: затвердити паспорт спеціальності; відкрити спеціалізовану вчену раду, докторантуру, ад’юнктуру, фаховий збірник щодо публікації наукових праць юридичної тематики;
4) розширити мережу спеціалізованих учених рад щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій, зберегти існуючі спеціалізовані вчені ради з наукових спеціальностей, що відкриті в Академії;
5) посилити контроль за якістю виконання дисертаційних робіт;
6) забезпечити розвиток наявних і створити нові наукові напрями та школи в Академії;
7) розширити спектр наукових спеціальностей для навчання в ад’юнктурі та докторантурі Академії;
8) переорієнтувати діяльність наукових шкіл з урахуванням потреб державного кордону, досвіду і тактики дій прикордонних підрозділів в умовах ускладнення обстановки, виконання функцій захисту та оборони державного кордону, наукового і практичного аналізу подій на південному сході України;
9) активізувати роботу наукових семінарів як дорадчих органів ректорату та вченої ради Академії з питань наукової та науково-технічної діяльності;
10) удосконалити систему збору наукової інформації для визначення найбільш пріоритетних і актуальних напрямів наукової діяльності Академії, оцінювання ефективності напрямів наукових досліджень, їх уточнення та коригування з урахуванням вітчизняних і міжнародних наукових тенденцій;
11) розробити механізм оцінювання якості наукових досліджень та їх зв’язку з механізмами орієнтованого на результат фінансування дослідження;
12) урізноманітнювати джерела фінансування наукової діяльності, зокрема залучати кошти для проведення наукових досліджень через систему грантів, державних та інших джерел;
13) модернізувати матеріально-технічну, польову та лабораторну бази Академії за рахунок впровадження раціоналізаторських пропозицій, поданих раціоналізаторами та винахідниками Академії;
14) забезпечувати академічну мобільність наукових і науково-педагогічних кадрів для проведення наукових досліджень;
15) запроваджувати внутрішньоакадемічні гранти для підтримки перспективних напрямів наукової діяльності за рахунок наукового фонду, який формуватиметься, зокрема, з позабюджетних фондів;
16) забезпечити належний рівень якості наукової продукції науково-педагогічних працівників;
17) забезпечити захист інтелектуальної власності дослідників як основи зміцнення і розвитку наукової діяльності Академії;
18) розширити наукову співпрацю з навчальними закладами, науковими фондами та організаціями зарубіжних країн;
19) удосконалити планування науково-дослідної роботи, посилити контроль за виконанням коротко- і довгострокових планових індивідуальних і колективних наукових тем;
20) розробити цілісну систему підтримки талановитої молоді та активізувати роботу наукового товариства;
21) організовувати наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари, конференції, олімпіади, конкурси;
22) залучати слухачів та курсантів до науково-дослідної роботи, зокрема до участі у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конкурсах, конференціях, конгресах, симпозіумах тощо);
23) підвищити рівень якості друкованої продукції;
24) створити електронні версії академічних наукових видань та вирішити питання щодо включення їх до міжнародних наукометричних баз.

Стратегія розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького дозволить:
забезпечити надійні багатофункціональні, структурні прямі і зворотні зв’язки між усіма елементами навчального процесу та науково-дослідної роботи, підвищити рівень їх керованості, результативність навчально-методичного і науково-методичного забезпечення;
надати сталий характер з подальшим забезпеченням динамічного зростання основних показників діяльності кафедр, факультетів та Академії загалом;
створити надійні взаємозв’язки Академії з Адміністрацією Держприкордонслужби і замовниками випускників та здійснити перехід на стабільне замовлення щодо підготовки майбутніх конкурентоздатних фахівців;
покращити основні показники якості та успішності навчання слухачів (курсантів, студентів);
покращити систему соціального забезпечення персоналу;
сформувати належний імідж структурних підрозділів й Академії в цілому.

Загалом виконання всіх заходів Стратегії забезпечить максимальне наближення Академії до основних характеристик вищого навчального закладу світового класу і створення передумов для входження до 10 кращих вищих навчальних закладів України.