Публічна інформація

Інформація Посилання
Основні документи Стратегія розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на період до 2021 року
Положення про колегіальні органи Положення про науково-методичну раду

Положення про вчену раду

Рішення вченої ради

Окреме рішення про затвердження стратегії та перспективних напрямків розвитку

Окреме рішення про затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про студентську раду

Положення про наукове товариство курсантів, слухачів і студентів

Правила прийому Правила прийому до академії
Керівництво академії Керівництво
Перелік вакантних посад Вакансії
Кошторис та зміни до нього Кошторис; Зміни 1, Зміни 2Зміни 3, Зміни 4, Зміни 5
Вартість документів про освіту Диплом бакалавра(бакалавра з відзнакою) – 33.96 грн.

Диплом спеціаліста(спеціаліста з відзнакою)- 33.96 грн.

Диплом магістра(магістра з відзнакою)- 33.96 грн.

Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка – 33.96 грн.

Річні звіти Звіти за 2019 рік:

Звіт про використання та надходження коштів

Звіти за 2018 рік:

Звіт про використання та надходження коштів

Звіти за 2017 рік:

Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис Штатний розпис
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти Відповідно до ст. 45 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» вищі військові заклади освіти (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) не висвітлюють відомості про матеріально-технічне забезпечення на електронних ресурсах.
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання Курсанти упродовж всього періоду навчання безкоштовно розміщуються в казармах (спеціальних приміщеннях, гуртожитках) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.
Інформація щодо проведення тендерних процедур Державні закупівлі
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти Вартість навчання для студентів:

2018 рік

– 2019 рік:

Підвищення кваліфікації 1
Підвищення кваліфікації 2
Плата за навчання (цивільні студенти)
Плата за навчання (військова кафедра)

Вартість освітніх послуг

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Перелік та вартість платних освітніх послуг для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Перелік та вартість платних освітніх послуг для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Рейтинг наукової роботи 2015 рік

2016 рік

2017 рік

Рейтинг науково – педагогічного складу 2019/2020 рік
Положення про відділи, кафедри і факультети Факультет підготовки керівних кадрів

Факультет правоохоронної діяльності

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін

Інженерно-технічний факультет

Кафедра військової підготовки

Відділ підготовки персоналу

Організаційно-плановий відділ

Центр підвищення кваліфікації персоналу

Фінансово-економічний відділ

Група міжнародного та міжвузівського співробітництва

Первинна профспілкова організація

Навчальний відділ

Колективний договір Зміст договору
Розпорядок дня Наказ, додаток
Програми виїзду експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Телекомунікація та радіотехніка
Оголошення

Відкрита зустріч запланована як окрема зустріч з індивідуальним лінком. Прохання до гаранта опублікувати цей лінк на інформаційних джерелах закладу, вказавши дату, час, мету такої зустрічі з запрошенням всіх охочих завітати на зустріч з експертною групою,  надавши відповідний лінк.

Відкрита зустріч з експертами:ID4759 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ОП “Телекомунікації та радіотехніка”
Час: 21 квітня 2020 15:00
Підключитися до конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/71765352254
Ідентифікатор конференції: 717 6535 2254


Види інформації, якими володіє розпорядник

За змістом:

 • інформація з освітньої діяльності академії;
 • науково-технічна інформація;
 • інформація про фізичну особу;
 • інформація довідково-енциклопедичного характеру;
 • правова інформація;
 • статистична інформація;
 • соціологічна інформація;
 • інші види інформації.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Загальні положення

Закон України «Про доступ до публічної інформації”

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та набудь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Розпорядники інформації – органи Держприкордонслужби (Адміністрація Державної прикордонної служби України, регіональні управління, органи охорони державного кордону, загони морської охорони, навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення та органи забезпечення Державної прикордонної служби України).

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит (поштовим зв’язком, факсом та особисто) подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

Зазначені форми містять стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Усний запит заповнюється співробітником органу Держприкордонслужби, який його отримав.

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

Органи Держприкордонслужби не є розпорядниками публічної інформації:
стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Повідомлення, скарга або прохання надати роз’яснення, тлумачення, юридичну консультацію, допомогу чи дозвіл не може вважатися запитом на інформацію.

Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Порядок оскарження

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Судова практика

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби можуть бути оскаржені до Голови Державної прикордонної служби України, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання органами Держприкордонслужби обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Держприкордонслужби до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до статті 24 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 • ненадання відповіді на запит;
 • ненадання інформації на запит;
 • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 • неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
 • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 • нездійснення реєстрації документів;
 • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені органами Держприкордонслужби, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Доступ до публічної інформації
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Відомості про обладнані місця для отримання запитів на інформацію
Для оформлення запиту на інформацію:
письмово: 29000 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
факс: (0382) 70-42-31
електронна пошта: nadpsu@dpsu.gov.ua
усно: телефон (0382) 70-42-31;

Нормативно-правова база

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній прикордонній службі України