Факультет підготовки керівних кадрів

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ

Факультет підготовки керівних кадрів є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом Національної академії щодо реалізації її навчально-виховних, науково-дослідних та культурно-просвітницьких завдань.

Керівництво факультету

Начальник факультету (декан)
доктор військових наук, доцент
полковник
Юрій ІВАШКОВ
Заступник начальника (заступник декана) факультету з навчально-методичної роботи
доктор військових наук, професор
полковник
Дмитро КУПРІЄНКО
Заступник начальника (заступник декана) факультету по роботі з персоналом
кандидат педагогічних наук, доцент
полковник
Юрій СЕРДЮК

На факультеті здійснюється підготовка офіцерів оперативно-тактичного (оперативного) та оперативно-стратегічного (стратегічного) рівнів військового управління на другому (магістерському) рівні вищої освіти відповідно до щорічного державного замовлення Держприкордонслужби. Освітню діяльність факультету організовано за ліцензованими спеціальностями: 252 Безпека державного кордону, 253 Військове управління (за видами збройних сил), 256 Національна безпека (сфера прикордонної діяльності), 035 Філологія, 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 274 Автомобільний транспорт, 281 Публічне управління та адміністрування.

Крім того, факультет забезпечує підготовку ад’юнктів (здобувачів освітнього і першого наукового ступеня доктора філософії) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 252 Безпека державного кордону, а також бере участь в реалізації міжнародних проєктів «Нове обличчя кордону» та «Нове обличчя керівного складу».

Діяльність факультету здійснюють його структурні підрозділи, якими є:

управління (деканат);

кафедра прикордонної безпеки;

кафедра національної безпеки та управління;

кафедра воєнного мистецтва;

2 курси очного навчання;

2 курси заочного навчання.

Науковий потенціал факультету становлять: 7 докторів наук та 10 кандидатів наук, з них 4 професори, 7 доцентів, 3 Заслужених працівники освіти України.

В основу ідеології навчання слухачів покладено двовекторну підготовку, а саме:

підготовка фахівців за спеціальностями відповідно до стандартів вищої освіти на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) освітніх рівнях;

підготовка військових фахівців відповідно до професійних стандартів офіцерів оперативно-тактичного (оперативного) та оперативно-стратегічного (стратегічного) рівнів військового управління.

Так, відповідно до моделі підготовки офіцера оперативно-тактичного рівня за спеціальністю «Безпека державного кордону», фахові компетентності формуються на 4-х етапах, а саме:

І етап – у 1 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах як ВПС, так і механізованого батальйону;

ІІ етап – у 2 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (у повсякденних умовах), а також механізованої бригади (в обороні і наступі);

ІІІ етап – у 3 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (при ускладненні обстановки та в особливий період), а також механізованої бригади (під час стабілізаційних, специфічних дій та у спеціальній операції);

ІV етап – у 4 семестрі – готовність до виконання обов’язків на керівних посадах органів охорони державного кордону (з урахуванням діяльності регіональних управлінь Держприкордонслужби), а також механізованої бригади (щодо керівництва та організації роботи посадових осіб тактичної ланки).

Стратегічними пріоритетами розвитку освітньої діяльності факультету є:

 1. Формування у слухачів компетентностей, необхідних для забезпечення сумісності у контексті взаємодії складових сектору безпеки і оборони України.
 2. Посилення підготовки слухачів з питань управління формуваннями Держприкордонслужби під час виконання завдань при виникненні ситуацій воєнного характеру.
 3. Впровадження в освітню діяльність факультету передового досвіду підготовки керівних кадрів збройних сил НАТО та правоохоронних органів ЄС.
 4. Підвищення ефективності викладання навчальних дисциплін за рахунок більш широкого впровадження інтерактивних методів навчання, а також нарощування навчально-матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням новітніх підходів та можливостей сучасних технологій.

Факультет співпрацює з підрозділами провідних закладів вищої освіти та вищих військових навчальних закладів, зокрема, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ), Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Житомирського військового інституті імені С. П. Корольова, Військової академії (м. Одеса), Інституту стратегічних досліджень (м. Київ), Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ), Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).

Крім того, науково-педагогічний склад та слухачі факультету беруть участь у заходах, що проводяться міжнародними безпековими організаціями, зокрема: НАТО, Європейським агентством з прикордонної та берегової охорони (Frontex), Міжнародною організацією з міграції, Організацією з безпеки та співробітництва у Європі, Міжнародним центром розвитку міграційної політики.

Науково-педагогічний склад залучено для виконання завдань за межами факультету на регулярній основі:

у редакційних колегіях наукових фахових видань: «Збірника наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України» (військові та технічні науки) – Дмитро КУПРІЄНКО та Анатолій МИСИК; «Збірника наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України» (педагогічні науки), «Вісника Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)» (педагогічні науки) – Олег СТАВИЦЬКИЙ;

у засіданнях спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у якості секретарів, членів рад та офіційних опонентів у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України, Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, Харківському Національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Національній академії Національної гвардії України – Юрій ІВАШКОВ, Дмитро КУПРІЄНКО, Геннадій МАГАСЬ, Анатолій МИСИК, Олег СТАВИЦЬКИЙ;

в якості експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузевої експертної ради та експертних груп для акредитацій), Міністерства освіти і науки України (науково-методичної комісії та ради щодо конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених) – Анатолій МИСИК, Дмитро КУПРІЄНКО.

 

КАФЕДРА ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

Начальник кафедри
кандидат наук з державного управління
полковник
Павло ЛИСАК

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному (оперативному) рівні підготовки

«Оперативно-службова діяльність Державної прикордонної служби України»;

«Оперативно-службова діяльність регіонального управління»;

«Оперативно-службова діяльність органів охорони державного кордону»;

«Оперативно-службова діяльність підрозділів охорони державного кордону»;

«Оперативно-службова діяльність підрозділів та органів охорони державного кордону».

 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному (стратегічному) рівні підготовки

«Діяльність Державної прикордонної служби України»;

«Теоретико-прикладні проблеми оперативно – службової діяльності Державної прикордонної служби України».

Зі змістом навчальних дисциплін та особливостями їх вивчення можна ознайомитися з силабусів та навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри. Посилання на ці та інші корисні ресурси розміщено у рубриці «Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ» наприкінці сторінки.

Науковий потенціал кафедри становлять: 1 доктор наук та 3 кандидати наук, з них 1 доцент.

Провідними науковими діячами кафедри є працівники: д-р н. з держ. упр. полковник запасу Геннадій МАГАСЬ, к. військ. н. генерал-майор запасу Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ, к. пед. н., доц. полковник запасу Олег ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ.

На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем безпеки державного кордону (спеціальність 252) (керівник – Геннадій МАГАСЬ), у роботі якої беруть участь члени відділення та гуртка наукового товариства кафедри (науково-педагогічний склад, слухачі й ад’юнкти).

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є:

тактика, оперативне мистецтво та стратегія Державної прикордонної служби України, її розвиток на сучасному етапі;

оперативно-службова діяльність органів та підрозділів охорони державного кордону в різних умовах обстановки;

удосконалення діяльності керівників оперативно-тактичного (оперативного) та оперативно-стратегічного (стратегічного) рівнів Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду; організація взаємодії, всебічного забезпечення та управління підпорядкованими силами та засобами під час локалізації кризових ситуацій на державному кордоні.

Навчально-матеріальну базу кафедри складають: лекторії, навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять, які оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання.

КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Начальник кафедри
кандидат педагогічних наук
доцент
полковник
Андрій МАЛЬЦЕВ

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному (оперативному) рівні підготовки

«Теорія і практика наукових досліджень»;

«Наукові основи управління»;

«Управління повсякденною діяльністю»;

«Діяльність штабів Державної прикордонної служби України»;

«Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності»;

 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному (стратегічному) рівні підготовки

«Національна безпека України»;

«Державне управління у сфері національної безпеки»;

«Стратегія та основи стратегічного планування»;

«Інформаційно-аналітична діяльність Державної прикордонної служби України»;

«Управління змінами та впровадження інновацій»;

«Інформаційна політики та інформаційна безпека».

 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

«Теоретико-прикладні проблеми оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України»;

«Методологія управління органами Державної прикордонної служби України».

Зі змістом навчальних дисциплін та особливостями їх вивчення можна ознайомитися з силабусів та навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри. Посилання на ці та інші корисні ресурси розміщено у рубриці «Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ» наприкінці сторінки.

Науковий потенціал кафедри становлять: 3 доктори наук та 4 кандидати наук, з них 1 професор, 4 доценти, 2 Заслужених працівника освіти України.

Провідними фахівцями кафедри є: д-р пед. н., проф. генерал-лейтенант запасу Валерій РАЙКО, Заслужений працівник освіти України, д-р військ. н., доц. полковник у відставці Анатолій МИСИК; Заслужений працівник освіти України, к. військ. н., доц. полковник у відставці Ігор МОРОЗОВ; к. військ. н., доц. полковник у відставці Віктор ЗАЛОЖ.

На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем прикордонної діяльності у сфері національної безпеки (спеціальність 256, спеціалізація 256.06) (керівник – Анатолій МИСИК), у роботі якої беруть участь члени відділення та гуртка наукового товариства кафедри (науково-педагогічний склад, слухачі й ад’юнкти).

Кафедра забезпечує формування та рецензування Збірника статей слухачів підготовки керівних кадрів (головний редактор – Ігор МОРОЗОВ).

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є:

дослідження механізмів та проблем функціонування системи управління на всіх рівнях, структурно-функціональний аналіз та синтез систем управління органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України;

запровадження у навчальний процес сучасних телекомунікаційних технологій (автоматизованих робочих місць, інформаційних систем, інтерактивних дошок, електронних карт тощо).

втілення у навчальний процес сучасних педагогічних технологій (елементів дистанційного навчання, створення електронних навчальних програм, електронних посібників, власної електронної бібліотеки тощо);

дослідження інших проблем управлінської діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

Навчально-матеріальну базу кафедри складають лекторії, навчальні аудиторії, що оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання.

КАФЕДРА ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА

Начальник кафедри
доктор педагогічних наук
професор
полковник
Олег СТАВИЦЬКИЙ

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-тактичному (оперативному) рівні підготовки

«Тактика та оперативне мистецтво Збройних Сил України»;

«Тактика родів військ та бойове забезпечення»;

«Тактика загальновійськових частин і з’єднань»;

«Бойове забезпечення і тактика родів військ»;

«Діяльність штабів ДПСУ та ЗСУ».

 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти та оперативно-стратегічному (стратегічному) рівні підготовки

«Основи оборони України».

У зв’язку з загостренням воєнно-політичної ситуації в державі, участю Держприкордонслужби в операції Об’єднаних сил на сході України внесено зміни в освітньо-професійні програми, навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін з метою формування у слухачів необхідних компетентностей щодо організації оперативно-службової та бойової діяльності органів (підрозділів) прикордонного відомства в умовах воєнних конфліктів.

Зі змістом навчальних дисциплін та особливостями їх вивчення можна ознайомитися з силабусів та навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри. Посилання на ці та інші корисні ресурси розміщено у рубриці «Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ» наприкінці сторінки.

Науковий потенціал кафедри становлять: 1 доктор наук та 3 кандидата наук з них 2 професора, 1 доцент, 1 заслужений працівник освіти України.

Провідними науковими діячами кафедри є: д-р пед. н. (канд. військ. н.), проф. полковник Олег СТАВИЦЬКИЙ та к. пед. н., проф. генерал-майор запасу Ігор ТОМКІВ.

На кафедрі функціонує наукова школа дослідження проблем військового управління у Збройних Силах України (спеціальність 253) (керівник – Олег СТАВИЦЬКИЙ), у роботі якої беруть участь члени відділення та гуртка наукового товариства кафедри (науково-педагогічний склад, слухачі й ад’юнкти).

Пріоритетними напрямами наукових досліджень та розвитку змісту освітньої діяльності кафедри є:

тактика та оперативне мистецтво загальновійськових частин та з’єднань;

стратегія Збройних Сил України;

способи та методи організації і виконання завдань з протидії сучасним загрозам воєнно-терористичного характеру Державною прикордонною службою України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави.

Навчально-матеріальну базу кафедри складають: навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять.

ІСТОРІЧНИЙ ЕКСКУРС ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ

 

25 липня 1994 року в Інституті Прикордонних військ України було створено магістратуру для підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня. Начальником магістратури став підполковник ЗОЛОТАР Володимир Михайлович.

1 серпня 1994 року на магістратурі розпочалися заняття і вже 15 липня 1995 року відбувся перший випуск офіцерів за денною формою навчання у кількості 21 чоловік.

12 квітня 1995 року на базі магістратури був створений 1 факультет.

З серпня 1997 року факультет розпочав підготовку офіцерів за заочною формою навчання.

У серпні 2011 року факультет перейменовано на факультет підготовки керівних кадрів.

За роки діяльності на факультеті здійснювалася підготовка офіцерів оперативно-тактичної ланки не тільки для Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужби), але й для Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонних військ Грузії та Республік Вірменія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан.

 

КЕРІВНИЙ СКЛАД

управління (деканату) магістратури та факультету підготовки керівних кадрів

Начальники магістратури та факультету
1994-1995 підполковник ЗОЛОТАР Володимир Михайлович
1995-2001 – полковник ЛЕВЧЕНКО Володимир Федорович
2001-2004 – полковник КОТОВ Олександр Олексійович, к. військ. н., доцент
2004-2011 – полковник ОРЛОВ Євген Валентинович
2011-2013 – генерал-майор ТОМКІВ Ігор Орестович, к. пед. н., професор
2013-2014 – полковник ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович, к. пед. н.
2014-2017 – полковник МАЗУР Валентин Юрійович, к. військ. н., доцент
2017-2019 – полковник СЦІБОРОВСЬКИЙ Олександр Антонович, к. псих. н., доцент
2019-2020 – полковник БІЛЯВЕЦЬ Сергій Якович, доктор пед. н., доцент
з 2020 – полковник ІВАШКОВ Юрій Борисович, доктор військ. н., доцент

 

 Заступники начальника факультету (магістратури) з навчально-методичної роботи
полковник ПАВЛОВСЬКИЙ Павло Мар’янович; полковник САЗОНОВ Олександр Юрійович; полковник ГОЛДОВАНСЬКИЙ Микола Іванович; полковник ЖДАНЕНКО Олександр Анатолійович; полковник КОВАЛЬЧУК Сергій Андрійович; полковник ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович, к. пед. н.; полковник ХІМІЧ Валерій Васильович, к. психол. н.; полковник БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Олександр Іванович, к. військ. н., доцент; полковник КУПРІЄНКО Дмитро Анатолійович, доктор військ. н., професор.

 

  Заступники начальника факультету (магістратури) по роботі з персоналом
полковник ДИЛЬКОВ Володимир Олександрович; полковник ЛІТВІНЮК Віктор Анатолійович; полковник МАЦИШИН Микола Олексійович; полковник ВЕРЕТІЛЬНИК Віталій Вікторович; полковник АНДРУШКО Олександр Васильович; полковник ПАРХОМОВ Олександр Миколайович, полковник ХІМІЧ Валерій Васильович, к. психол. н., полковник СЕРДЮК Юрій Іванович, к. пед. н., доцент.

 

 Начальники курсів очного та заочного навчання
підполковник ЗОЛОТАР Володимир Олександрович; полковник АГАФОНОВ Євген Володимирович; полковник ІВКО Володимир Васильович; полковник ЛІТВІНЮК Віктор Анатолійович; полковник ВЛАДИКО Віктор Сергійович; полковник ФЛІНТА Микола Костянтинович; полковник МОСІЙЧУК Ігор Миколайович; підполковник БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Олександр Іванович; підполковник БОЛЬШАКОВ Олександр Георгійович; підполковник СОМ Олександр Борисович; підполковник РЕБЕЗНЮК Олександр Володимирович; полковник КАТЮК Ігор Васильович; полковник ПОЧЕКАЛІН Ігор Миколайович; полковник КВАША Денис Володимирович; підполковник ПІВЕНЬ Андрій Васильович; підполковник АНДРУШКО Олександр Васильович; підполковник ПОЛОНЧУК ВасильАнатолійович; підполковник БАРТЮК Ігор Олександрович; підполковник МАЦИК Сергій Олександрович; підполковник КОВАЛЬ Андрій Ярославович; підполковник КОВАЛЬЧУК Андрій Олександрович.

Корисні ресурси на офіційному веб-сайті НАДПСУ 

Вступникам

Правила прийому, програми вступних випробувань та інша інформація для вступників – https://nadpsu.edu.ua/abituriientam/

Ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальностями – https://nadpsu.edu.ua/litsenzuvannia-ta-akredytatsiia/litsenzii/

Сертифікати про акредитацію освітніх програм – https://nadpsu.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu/

Відомості про самооцінювання освітніх програм напередодні акредитації – https://nadpsu.edu.ua/litsenzuvannia-ta-akredytatsiia/vidomosti-pro-samootsiniuvannia-osvitnoi-prohramy/

Експертні висновки експертних груп про акредитацію освітніх програм – https://nadpsu.edu.ua/litsenzuvannia-ta-akredytatsiia/ekspertni-vysnovky/

Експертні висновки Галузевої експертної ради про акредитацію освітніх програм – https://nadpsu.edu.ua/ekspertni-vysnovky-haluzevoi-ekspertnoi-rady/

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітніх програм – https://nadpsu.edu.ua/rishennia-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram/

Освітня діяльність

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності – https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/

Силабуси навчальних дисциплін – https://nadpsu.edu.ua/sylabusy/

Програми практичної підготовки (стажування) – https://nadpsu.edu.ua/prohramy-praktychnoi-pidhotovky/

Перелік освітніх програм та таблиця пропозицій щодо їх зміни, закріплення навчальних дисциплін за кафедрами – https://nadpsu.edu.ua/osvita/osvitni-proekty/tablytsia-propozytsij/

Портал автоматизованої системи керування навчальним процесом НАДПСУ – https://asu.nadpsu.edu.ua/

Модульне середовище НА ДПСУ, на якому розміщено навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедр – https://lib.nadpsu.edu.ua/

Публічна інформація

Стратегія розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на період до 2021 року, Стратегічний план розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на період до 2026 року, Положення про факультет і кафедри, Розпорядок дня, Вартість документів про освіту, Положення про колегіальні органи тощо – https://nadpsu.edu.ua/publichna-informatsiia/

Прийом громадян з особистих питань – https://nadpsu.edu.ua/pryjmalnia/