Факультет підготовки керівних кадрів

25 липня 1994 року на базі Інституту Прикордонних військ України було створено магістратуру, і вже в серпні цього року розпочалася підготовка офіцерів. Тим самим було покладено початок роботи факультету. Начальником магістратури був підполковник Золотар Володимир Михайлович. За наукову роботу відповідав полковник Золотов В’ячеслав Павлович.
1 серпня 1994 року на магістратурі розпочалися заняття і 15 липня 1995 року відбувся перший випуск офіцерів оперативно-такатичного рівня знань у кількості 21 чоловік.
Для підготовки висококваліфікованих кадрів для прикордонних підрозділів за денною формою навчання 12 квітня 1995 році на базі магістратури був створений 1 факультет (сьогодні факультет підготовки керівних кадрів). Формування факультету було доручено досвідченому офіцеру, здібному керівнику полковнику Левченко В. Ф. та його заступнику по виховній роботі полковнику Павловському П.М. Начальником курсу очної форми навчання був призначений полковник Агафонов Є.В. З серпня 1997 року факультет почав підготовку офіцерів за заочною формою навчання.
У серпні 2011 року відповідно до оргштатних змін 1-й факультет перейменовано на факультет підготовки керівних кадрів, який очолив заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, професор, заступник ректора академії-начальник факультету генерал-майор Томків І. О. До складу факультету входили кафедри інтегрованого управління кордонами; оперативного мистецтва; прикордоннології; зв’язку, автоматизації та захисту інформації; курси очного та заочного навчання.
На факультеті підготовки керівних кадрів здійснювалась підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальностями «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)» і «Автомобілі та автомобільне господарство». Якісній підготовці слухачів факультету сприяв досвідчений науково-педагогічний склад (один доктор наук і 21 кандидат наук, серед яких один професор та 14 доцентів) і сучасна навчально-матеріальна база.
За роки роботи на факультеті було підготовлено 1200 офіцерів оперативно-тактичної ланки для ДПС України, Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонних військ Вірменії, Грузії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану.
Відповідно до отриманих ліцензій на підготовку фахівців академією вимогами сучасності та оргштатних змін в серпні 2015 року структура факультету наступна:

 • Управління
 • Кафедра Оперативного мистецтва
 • Кафедра. Управління
 • Кафедра Прикордонної безпеки
 • Курси очного та заочного навчання.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за ступенем вищої освіти «магістр» за спеціальностями:
«Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)», «Автомобілі та автомобільне господарство», «Переклад».
Основні завдання факультету підготовки керівних кадрів:
підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) офіцерських кадрів оперативно-тактичної ланки за напрямками діяльності та професійним спрямуванням;

 • організація, забезпечення і проведення заходів, які покликані допомогти слухачам здобути систематизовані знання та виробити практичні навички діяльності з організації охорони державного кордону, самостійної роботи та проведення контрольних заходів всіх форм;забезпечення умов для формування соціально зрілої, творчої особистості;
 • формування громадянської позиції, патріотизму, особистої гідності, готовності до виконання завдань з охорони та захисту державного кордону на основі розвинутих професійно-важливих якостей;
 • проведення наукових досліджень як основи підготовки фахівців керівного рівня;забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів, зростання їх педагогічної майстерності;
 • забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів, зростання їх педагогічної майстерності.

Сьогодні факультет підготовки керівних кадрів – основний організаційно-штатний підрозділ академії.
Слухачі факультету підготовки керівних кадрів навчаються у спеціалізованих аудиторіях, що мають комп’ютерне, теле- і аудіо забезпечення, різноманітні технічні засоби навчання, макети, прилади, карти і схеми, при необхідності користуються польовим навчальним центром академії, який має необхідний для занять комплекс споруд, засобів зв’язку і сигналізації.

За останні роки в рамках міжнародного співробітництва науково-педагогічний склад і слухачі факультету приймали участь в підготовці і зустрічі іноземних делегацій, які відвідували академію.


КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

Основне призначення кафедри –підготовка офіцерів для прикордонного відомства за другим освітнім рівнем «магістр» за спеціальностями: «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)», «Автомобілі та автомобільне господарство» та «Переклад», з метою заміщення вакантних керівних посад в органах охорони державного кордону.
На кафедрі працюють 4 кандидата наук, один професор та один доцент.
На кафедри викладається 4 навчальних дисципліни

 • «Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби»
 • «Оперативно-службова діяльність органу охорони державного кордну»
 • «Оперативне мистецтво»
 • «Тактика загальновійськових з’єднань і частин»

У зв’язку із різкою зміною військово-політичної ситуації в державі, необхідністю виконання завдань прикордонними підрозділами в умовах проведення антитерористичної операції на східних рубежах держави внесені зміни в робочі навчальні програми вивчення дисциплін з метою надання слухачам необхідних знань, навичок та вмінь щодо організації оперативно-бойової діяльності прикордонних підрозділів в умовах бойового зіткнення.

З метою успішного досягнення цільових настанов навчальних дисциплін на кафедрі активно впроваджуються інноваційні підходи:
інтерактивні методи навчання (ігрові методи, комунікативні тренінги тощо), які сприяють взаємодії усіх учасників навчальної ситуації;
інтелект-карти на основі використання можливостей сучасного програмного забезпечення, які формують системні уявлення щодо сутності та змісту певних понять та категорій;
тестові програми для контролю знань;
електронні журнали обліку результатів навчання;
електронні таблиці аналізу результатів тестового контролю слухачів та курсантів.
Пріоритетні напрями наукових досліджень кафедри:
оперативне мистецтво Державної прикордонної служби України та його розвиток на сучасному етапі;
теоретичні та методологічні основи організації оперативно-бойової діяльності на ділянці органу охорони державного кордону;
розвиток нових форм оперативно-службової (бойової) діяльності та їх вплив на ефективність охорони державного кордону;
формування теоретичних підходів щодо нових способів та методів організації оперативно-бойової діяльності у відповідності до сучасних загроз у прикордонній сфері.


КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Кафедра управління є базовим структурним підрозділом академії і організаційно входить до складу факультету підготовки керівних кадрів. Кафедра здійснює підготовку слухачів та курсантів.
Головним завданням кафедри є підготовка керівних кадрів з питань управління всіма видами діяльності органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, а саме:
для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» підготовка керівного складу з питань:
національної та прикордонної безпеки та шляхів їх забезпечення;
інноваційних підходів до взаємодії, координації та керівництва суб’єктами охорони державного кордону, перспектив розвитку прикордонного відомства;
аналізу та управління ризиками у сфері охорони державного кордону;
управління оперативно-службовою діяльністю, керівництва та управління службою під час виконання завдань з охорони державного кордону у повсякденних умовах, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду;
керівництва повсякденною діяльністю, підготовки персоналу та органів управління, адміністративної діяльності, забезпечення режиму секретності, підтримки готовності до виконання завдань за призначенням;
створення ефективних колективів (команд), організації їх роботи та керівництва ними у процесі реалізації основних функцій прикордонного відомства;
проведення наукового аналізу процесів, пов’язаних з охороною державного кордону, побудови їх адекватних моделей, методології обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо використання сил і засобів у різних формах оперативно-службової діяльності;
формування системи знань з методології науки, методики виконання наукових досліджень, їх застосування для вирішення проблематики управлінської діяльності;
основ організаційної структури, функціонування органів управління формувань Збройних сил і взаємодії з ними під час виконання завдань з охорони та захисту державного кордону в повсякденних умовах, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду;
для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» підготовка курсантів (цивільної молоді) з питань:
основ управління, прийняття управлінських рішень та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, аналізу та управління ризиками;
створення колективів, наукової організації їх діяльності;
ефективного використання методів управління, розподілу функцій та способів впливу на персонал;
ситуаційного керівництва при виконанні завдань оперативно-службової та повсякденної діяльності;
організації власної роботи, техніки ділових контактів, основ роботи з документами.

Основними перспективними питаннями над якими працює кафедра є:
Дослідження механізмів функціонування системи управління на всіх рівнях.
Запровадження у навчальний процес сучасних геоінформаційних та телекомунікаційних технологій (автоматизованих інформаційних систем, інтерактивних дошок, електронних карт та інших електронних зображень).
Запровадження у навчальний процес сучасних педагогічних технологій (елементів дистанційного навчання, створення електронних навчальних програм, електронних посібників, власної електронної бібліотеки тощо).
Дослідження проблемних питань управління службою чотирьохрівневої системи управління прикордонного відомства.
Теоретичне обґрунтування структури та побудови системи управління Держприкордонслужби.
Дослідження інших проблем управлінської діяльності.
Науково-педагогічний потенціал кафедри, який формують 4 кандидати наук, серед яких 3 доцентів, забезпечує якісне проведення всіх видів занять з дисциплін кафедри на високому методичному рівні і якісну підготовку офіцерських кадрів для Держприкордонслужби України.
На кафедрі викладається 5 навчальних дисциплін, основними з яких є: управління оперативно-службовою (бойовою) діяльністю, управління повсякденною діяльністю органів охорони державного кордону, наукові основи управління, теорія і практика наукових досліджень.
З метою впровадження у навчальний процес міжнародного досвіду кафедра активно співпрацює з міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Місією ЄС із надання прикордонної допомоги Молдові й Україні (EUBAM).

Навчально-матеріальна база кафедри відповідає вимогам навчальних програм. Серед основних об’єктів навчально-матеріальної бази пункт управління, лекторій, навчальні аудиторії для проведення групових та практичних занять. Усі аудиторії оснащені комп’ютерною технікою та сучасними технічними засобами навчання. Функціонує власна бібліотека.


КАФЕДРА ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

Основне призначення кафедри – формування професійної компетентності майбутніх фахівців у сфері забезпечення прикордонної безпеки України з питань:
протидії як воєнним, так і невоєнним загрозам у прикордонній сфері;
інтеграції України в безпековий простір Європейського Союзу та участі в реалізації європейських ініціатив щодо боротьби з нерегульованою міграцією;
прикордонно-представницької роботи в органах ДПСУ в сучасних умовах охорони та захисту державного кордону України.
формування позитивного іміджу прикордонного відомства з метою зміцнення довіри суспільства до прикордонників;
забезпечення застосування загальновійськових підрозділів, частин, з’єднань та об’єднань у різних видах бою;
організації інформаційно-аналітичної діяльності та застосування системи управління ризиками в Державній прикордонній службі України.
На кафедри викладається 5 навчальних дисциплін. З урахуванням рівня їхньої складності, а також логіки формування базових та професійних компетентностей навчальний процес побудовано за наступною схемою:
Навчальні дисципліни для підготовки за ступенем вищої освіти магістр
Забезпечення дій з’єднань і частин.
Прикордонна безпека України.
Інформаційно-аналітичне забезпечення ОСД.
Навчальні дисципліни для підготовки за ступенем вищої освіти бакалавр
Історія війн, конфліктів та охорони державних кордонів.
Основи прикордонної безпеки.
З метою успішного досягнення цільових настанов навчальних дисциплін на кафедрі активно впроваджуються інноваційні підходи:
інтерактивні методи навчання (ігрові методи, комунікативні тренінги тощо), які сприяють взаємодії усіх учасників навчальної ситуації;
інтелект-карти на основі використання можливостей сучасного програмного забезпечення, які формують системні уявлення щодо сутності та змісту певних понять та категорій;
тестові програми для контролю знань;
електронні журнали обліку результатів навчання;
електронні таблиці аналізу результатів тестового контролю слухачів та курсантів.
Пріоритетні напрями наукових досліджень
теоретичні та методологічні основи прикордонної безпеки;
прикордонна безпека в системі національної, (міжнародної) регіональної безпеки;
забезпечення прикордонної безпеки України в аспекті протидії транскордонній злочинній діяльності та викликам територіальній цілісності й непорушності державного кордону;
формування основ прикордонної політики України з урахуванням специфіки різних ділянок державного кордону.
На курсах очного та заочного навчання навчаються офіцери Державної прикордонної служби України.Результатом сумлінної праці слухачів, майстерності науково-педагогічного складу, плідної роботи командування академії та факультету є те, що факультет за підсумками навчально-виховної роботи в академії багато років займає 1 місце серед інших факультетів академії. А це дає підстави говорити про те, що на факультеті створено всі умови для належної підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня, готових надійно захищати Державний кордон України, пильно і непохитно стояти на варті мирних рубежів Вітчизни.