У різні роки факультетом керували відомі постаті у військово-прикордонній та науковій сферах: полковник Мазур Петро Назарович, полковник Мазур Броніслав Францович, полковник Орлов Євген Валентинович, генерал-майор Токовий Ігор Борисович, полковник Башнянин Олег Володимирович, полковник Попович Микола Іванович, генерал-майор Гресько Валерій Петрович, полковник Мазур Валентин Юрійович. Сьогодні факультет правоохоронної діяльності очолює кандидат юридичних наук, доцент полковник Кухар Валерій Васильович.

Основне призначення факультету правоохоронної діяльності – здійснення підготовки:
– курсантів і студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», у тому числі з професійним спрямуванням «Оперативно-розшукова діяльність»;
– слухачів і студентів освітньо-професійного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»;
– персоналу ДПСУ з підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфікації з питань оперативно-розшукової діяльності та правового забезпечення органів (підрозділів) охорони державного кордону.

Керівництво факультету, науково-педагогічний склад кафедр працюють над створенням науково-педагогічної школи фундаментально-наукового спрямування, досягнення якої будуть реалізовуватись у навчальних планах та навчальних програмах і практично використовуватись в освітньому процесі підготовки фахівців.
Науковий потенціал факультету складають 4 доктори наук,1 професор, 18 доцентів, 27 кандидати наук.

Начальник факультету
кандидат юридичних наук, доцент
полковник
КУХАР Валерій Васильович


КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Кафедра управління оперативно-розшуковою діяльністю створена на підставі наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.12.2008 року № 1078.

Начальник кафедри
кандидат юридичних наук, доцент
полковник
ПОЛОВНІКОВ Вадим Володимирович

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Головні завдання кафедри:
– підготовка керівних кадрів для органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України з питань управління оперативно-розшуковою діяльністю;
– проведення курсів підвищення кваліфікації керівного складу (кадрового резерву) оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України з питань управління діяльністю оперативних підрозділів з протидії злочинності, в т. ч. щодо використання можливостей кримінального аналізу, програмного забезпечення «іBase» та ін.;
– забезпечення підготовки офіцерів і прапорщиків (мічманів) для охорони закордонних дипломатичних представництв України.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:
«Управління оперативно-розшуковою діяльністю»
«Управління інформаційно-аналітичною діяльністю, кримінальним аналізом та оперативно-технічним забезпеченням»
«Оперативна протидія злочинності на державному кордоні України»
«Оперативний кримінальний аналіз»
«Стратегічний кримінальний аналіз»
«Використання програмного забезпечення «іBase» та інші.

Структура кафедри
На кафедрі працює 8 досвідчених викладачів, серед яких: 3 доценти, 1 доктор наук, 4 кандидати наук.

Наукові досягнення викладачів кафедри
За невеликий період існування кафедри науково-педагогічний склад розробив 15 навчальних посібників і науково-дослідних робіт, підготував більше ніж 50 наукових статей.
Активно працює гурток наукового товариства. Роботи слухачів щорічно займають призові місця, лише за 2017 рік було опрацьовано 14 наукових робіт, з яких 3 зайняли призові місця.

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжя

Викладачі кафедри пройшли підготовку в Центрі навчання Прикордонної варти Республіки Польща (м. Кентшин) та підвищили кваліфікацію у Національній академії внутрішніх справ України (м. Київ).
На виконання угод щодо міжвідомчої співпраці кафедрою було проведено тренінги з кримінального аналізу для співробітників Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України.
В рамках міжнародної співпраці кафедрою було прийнято участь в організації і проведенні семінару-тренінгу для представників країн членів організації ГУАМ на тему: «Використання оперативного кримінального аналізу в протидії незаконній міграції та торгівлею людьми»


КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедру спеціальних дисциплін створено в лютому 1992 року.

Начальник кафедри
кандидат психологічних наук, доцент
полковник
МАХЛАЙ Олександр Миколайович

Кафедра здійснює підготовку курсантів та перепідготовку (підвищення) кваліфікації офіцерського складу ОРП ДПСУ

Головні завдання кафедри:
На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:
«Спеціальна дисципліна»
«Спеціальна дисципліна-2»

Наукові досягнення викладачів опубліковані в фахових журналах та періодичних виданнях, які мають високий рейтинг цитування.
Курсанти приймають активну участь в сучасних наукових дослідженнях і є повноцінними авторами науковихпублікацій.
Кафедра підтримує зв’язки з іншими вищими навчальними закладами правоохоронних органів України.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Кафедру конституційного, адміністративного та міжнародного права створено у липні 1997 році.

Начальник кафедри
доктор юридичних наук, доцент
полковник юстиції
ЗЬОЛКА Валентин Леонідович

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, другим (магістерським) рівнем та третім (науковим) рівнями вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», а також студентам, курсантам та слухачам усіх факультетів Академії за усіма спеціальностями та рівнями освіти.

Головні завдання кафедри:
1. Підготовка висококваліфікованих кадрів для органів (підрозділів) охорони державного кордону у відповідно до стандартів освітньої діяльності, вимог Голови Державної прикордонної служби України та рішень Колегій Адміністрації Державної прикордонної служби України.
2. Підготовка (перепідготовка) та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України.
3. Впровадження в освітній процес кафедри складових системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
4. Удосконалення методики навчання та виховання слухачів (курсантів, студентів), впровадження у освітній процес інноваційних технологій навчання.
5. Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу кафедри, його професійної підготовки та науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання.
6. Проведення досліджень за напрямами наукових спеціальностей з актуальних проблем забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері діяльності.
7. Виховання у слухачів та курсантів патріотизму, власної гідності, готовності до оперативно-службової діяльності та особистої відповідальності за охорону державного кордону України.
8. Вивчення і узагальнення досвіду діяльності органів охорони державного кордону, досвіду роботи випускників академії та використання його в навчально-виховному процесі на кафедрі.
9. Створення та удосконалення навчально-матеріальної бази кафедри.
10. Зміцнення правопорядку і дисципліни, зосередження зусиль на запобіганні негативним явищам, створенні здорового клімату у колективі кафедри, забезпечення законності дій та професійної культури прикордонника.
11. Підтримання готовності військовослужбовців кафедри до функціонування в умовах особливого періоду.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:
«Конституційне право України», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», «Правові засади забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері», «Адміністративно-правова діяльність органів охорони державного кордону», «Міграційне право», «Міжнародне право», «Актуальні проблеми міжнародного права», «Основи прав людини», «Право Ради Європи та Європейського Союзу», «Митне право», «Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності», «Адміністративний процес», «Адміністративно-деліктне право», «Теоретико-правові засади забезпечення діяльності органів охорони державного кордону», «Адміністративно-правові проблеми діяльності Державної прикордонної служби України», «Право у публічному управлінні» та ін.

Структура кафедри:
На сьогоднішній день на кафедрі працює 12 викладачів, в тому числі начальник кафедри, професор кафедри, 4 доценти, 4 старших викладачів та 2 викладачі. З них: 2 – мають науковий ступінь доктора юридичних наук, 4 – кандидата юридичних наук, вчене звання доцента мають 3 осіб.

Наукові досягнення викладачів кафедри:

На кафедрі підготовлено та видано велику кількість монографій та навчальних посібників, в тому числі «Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)», «Адміністративно-правовий статус військовослужбовців Державної прикордонної служби України», «Методичні рекомендації по організації спільного патрулювання українсько-молдовського кордону», «Методичні рекомендації щодо проведення тактико-спеціального навчання в регіональному управлінні та органі охорони Державного кордону з мобільними підрозділами», «Адміністративно-правове забезпечення прикордонного режиму Державною прикордонною службою України», «Права учасників АТО: механізм забезпечення та захисту», «Правовий статус учасників антитерористичної операції: актуальні аспекти теорії та практики», «Ідентифікація не встановлених осіб-порушників законодавства в прикордонній сфері» та ін., підготовлено наукові та навчально-методичні матеріали для проведення дистанційного навчання персоналу Державної прикордонної служби України з питань адміністративно-юрисдикційної діяльності, дотримання прав людини при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності, протидії дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу до процедури пошуку притулку, основ прав людини та міжнародного гуманітарного права, забезпечення ґендерної рівності у оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.

Курсанти та студенти приймають активну участь у діяльності наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права. Наукова робота на кафедрі з курсантами, слухачами та студентами спрямовується на дослідження різних аспектів адміністративної діяльності Державної прикордонної служби України. Протягом останніх років члени наукового товариства брали участь в роботі Осінньої школи «Молодь проти корупції» (06-13 жовтня 2013 р., м. Івано-Франківськ), в міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Четверті Харківські кримінально-правові читання» (16-17 травня 2014 року, м. Харків), у Всеукраїнській курсантсько-студентській науковій конференції «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)» (20 листопада 2015 року, м. Львів), IV літній школі з конституційного права «Верховенство права і конституціоналізм» (26 липня – 2 серпня 2015 року, м. Львів), Всеукраїнській курсантсько-студентській науково-практичній конференції «Актуальні питання приватного та публічного права в правоохоронній діяльності» (31 березня 2016 р., м. Одеса), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції курсантів та студентів «Актуальні питання адміністративного права та процесу» (16 грудня 2016 року, м. Кривий Ріг), Міжнародному конкурсі з конституційного права України імені М. П. Орзіха на базі Одеської національної юридичної академії (Україна, м. Одеса, 27 грудня 2017 року), а також щорічно: на Академічному та Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі на кращу наукову працю, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з адміністративного права та Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання системи МВС України за адміністративно-правовою номінацією, І та ІІ етапі всеукраїнських студентських олімпіад з міжнародного права.

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям. Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій професійний рівень завдяки участі у спільних міжнародних проектах (міжнародних симпозіумах, конференціях, круглих столах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації за участі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), Європейського агентства з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX), Міжнародного центру міграційної політики (ICMPD), Міжнародної організації з міграції (МОМ), проекту ООН Жінки в Україні та ін. міжнародних організацій, що підтверджено відповідними сертифікатами участі. Також можна відмітити участь викладачів кафедри у заходах, які проводяться під егідою Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення спільно з Координаційною радою молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, Державної міграційної служби України, Національної поліції України, Управління Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також у міжнародних конференціях, які проводяться закладами вищої юридичної освіти України та інших держав, в тому числі освітніми та науковими установами Республіки Польща, Словацької республіки, Турецької республіки, Республіки Молдова, Республіки Білорусь.


КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Кафедра кримінального права та процесу була створена у 2015 році на базі кафедри кримінального права та кафедри кримінального процесу та криміналістики.

Начальник кафедри
доктор юридичних наук, професор
майор юстиції
ОРЛОВСЬКА Наталя Анатоліївна

Головні завдання кафедри:

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:
«Кримінальне право»;
«Кримінальний процес»;
«Криміналістика»;
«Кримінально-виконавче право»;
«Організація судових та правоохоронних органів»;
«Проблеми кваліфікації злочинів»;
«Актуальні проблеми застосування кримінально – процесуального законодавства»;
«Кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів»;
«Запобігання та протидія корупції та злочинності на державному кордоні».

Структура кафедри:
На кафедрі працює 8 досвідчених викладачів, серед яких 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, в тому числі 3 доцента.
Наукові досягнення викладачів кафедри опубліковані в престижних вітчизняних та зарубіжних виданнях, які мають високий рейтинг цитування.
Курсанти та студенти беруть активну участь у роботі наукового товариства академії, у всеукраїнських олімпіадах і всеукраїнських конкурсах студентських робіт

 Кафедра співпрацює з Хмельницьким НДКЦ МВС України, Хмельницьким обласним бюро СМЕ, ГЕКЦ ДПСУ, Хмельницьким університетом управління та права, Хмельницьким інститутом «Міжрегіональна академія управління персоналом», Хмельницьким інститутом соціальних технологій ВНЗ ВМУРОЛ «Україна», Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, з Навчальним центром прикордонної варти Республіки Польща, м. Кентшин.


КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін була створена на базі кафедри правознавства в 1997 році. У 2015 році у зв’язку з організаційно-штатними змінами до її складу приєдналася кафедра цивільного права та процесу.

Начальник кафедри
доктор юридичних наук,
підполковник юстиції
ЛЯШУК Роман Миколайович

Колектив кафедри здійснює підготовку слухачів, курсантів та студентів За рівнями вищої освіти: І (бакалаврський) та ІІ ( магістерський) Спеціальностями: 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність

Головні завданнями кафедри:
формування у майбутніх офіцерів розуміння сутності державно- та історико-правових явищ сучасного суспільства, високої професійної правосвідомості та правової культури, надання знань щодо здійснення правозастосувальної діяльності, а також формування необхідних правових компетенцій в сфері приватних відносин та представництва і захисту інтересів ДПСУ.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:
Теорія держави і права;
Історія держави і права України та зарубіжних країн;
Філософія права;
Цивільне право ;
Цивільний процес ;
Адвокатура і нотаріат;
Трудове право;
Житлове право;
Екологічне право.

На кафедрі працює 12 викладачів

Структура кафедри:

Серед викладачів є досвідчені лектори з великим стажем викладацької діяльності, а саме: один доктор наук, 8 кандидатів наук, 3 доценти.

Наукові досягнення викладачів кафедри опубліковані в найпрестижніших журналах та періодичних виданнях, які мають високий рейтинг цитування.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності науково-педагогічного складу кафедри є науково-дослідницька робота, яка включає підготовку та захист дисертаційних досліджень викладачів, науково-дослідну діяльність щодо вирішення актуальних проблем правового забезпечення та розвитку ДПС України, залучення курсантів та студентів до отримання первинних навичок наукової роботи в гуртку наукового товариства кафедри.

Кафедра підтримує наукові та професійні зв’язки із багатьма вузами, організаціями та установами України щодо обміну теоретичними знаннями та практичним досвідом освітньої та наукової діяльності.