Факультет правоохоронної діяльності –  один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів академії, який функціонує для реалізації навчальних, виховних, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для органів (підрозділів) Держприкордонслужби.

КЕРІВНИЦТВО

Начальник факультету

полковник 

МІРОШНІЧЕНКО Анатолій Анатолійович

Заступник начальника факультету з навчально-методичної роботи, доктор юридичних наук, кандидат психологічних наук, доцент

полковник

ФІЛІППОВ Станіслав Олександрович

Заступник начальника факультету по роботі з персоналом

полковник

ЛЯШЕНЮК Вадим Вікторович

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за двома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським) – за спеціальностями “Правоохоронна діяльність” і “Право”, та другим (магістерським) за спеціальністю “Право”. Крім того, факультет забезпечує підготовку за другим (магістерським) рівнем офіцерів оперативно-тактичної ланки за спеціальністю «правоохоронна діяльність», а також підготовку (перепідготовку) та підвищення кваліфікації офіцерів органів (підрозділів) охорони державного кордону з питань оперативно-розшукової діяльності та адміністративної діяльності.

Основа офіцерського складу кафедр та курсантських підрозділів – офіцери зі значним практичним досвідом,  у тому числі учасники бойових дій.

         Науковий потенціал факультету складають: 7 докторів юридичних наук та 21 кандидат наук з них 2 професори і 16 доцентів. Провідними вченими факультету є доктори юридичних наук, професори Наталя ОРЛОВСЬКА, Сергій ХАЛИМОН,  доктори юридичних наук, доценти  Валентин ЗЬОЛКА, Роман ЛЯШУК, Андрій МОТА, Тетяна НІКОЛАЄНКО, Станіслав ФІЛІППОВ.

До складу факультету входять 3 кафедри, 4 навчальні курси, курс заочного навчання, відділення документального забезпечення.

З питань навчальної та наукової діяльності факультет взаємодіє з Прикордонним Коледжем ОБСЄ для керівного складу та іншими спеціалізованими закладами освіти.


КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

полковник юстиції

ГАНЬБА Олег Борисович

Кафедра забезпечує підготовку курсантів та студентів, які навчаються за всіма спеціальностями бакалаврського рівня освіти, та слухачів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність».

Завданням кафедри є формування у курсантів і слухачів професійних компетентностей у сфері діяльності ДПСУ, надання знань щодо здійснення правозастосувальної діяльності, а також формування у курсантів, слухачів та студентів розуміння історико-правових явищ сучасного суспільства, правосвідомості, патріотизму та правової культури.

На кафедрі викладаються такі основні навчальні дисципліни: «Теорія держави та права», «Історія держави і права України та зарубіжних країн», «Правові засади охорони кордону», «Нормотворча діяльність», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Організація судових та правоохоронних органів», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства», «Кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів», «Проблеми кваліфікації злочинів».

Структура кафедри. Штат кафедри представлений високодосвідченим науково-педагогічним складом, який має досвід проходження служби в органах охорони державного кордону та великий стаж викладацької діяльності. На кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук (з яких 1 професор), 10 кандидатів наук (з яких 7 доцентів).

Результати наукових досліджень. За останні роки науково-педагогічний склад кафедри  видав 21 науково-дослідну роботу, 12 навчальних посібників, 6 з яких має гриф МОН України, 12 монографій, 1 словник термінів, опубліковано понад 250 наукових статей, серед яких понад 50 включено до міжнародних  наукометричних баз; бере участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, на які подано понад 300 тез доповідей. Авторський колектив навчального посібника «Особливості діяльності юридичної служби в Державній прикордонній службі України» отримав диплом лауреата у номінації «Навчально-методичні видання» у Всеукраїнському конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України.

На кафедрі працює наукове товариство слухачів, курсантів та студентів, члени якого беруть активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, «круглих столах». Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри підготовлено курсантів, наукові роботи яких зайняли призові місця на  всеукраїнських конкурсах курсантських та студентських наукових робіт зі спеціальностей «Право», «Міжнародне право». Учасники товариства посідали призові місця у Всеукраїнській олімпіаді з кримінального права.

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій та у міжнародних заходах, зокрема у Літній школі для працівників правоохоронних органів регіону Балкан (Сербія),  у рамках аспірантури з прикордонної безпеки для здобувачів прикордонних відомств держав ОБСЄ (Австрія), в Академії Федерального Міністерства фінансів Австрії зі слухачами Прикордонного Коледжу ОБСЄ для керівного складу (Австрія), Літній школі для студентів та курсантів України та Молдови  (Молдова), у дослідницькій конференції з транскордонних проблем у Прикордонному коледжі ОБСЄ для керівного складу (Таджикистан), у навчальному курсі жінок-співробітниць прикордонних відомств (Таджикистан), у дослідницькій конференції НАТО «Розвиток доброчесності в секторі оборони», у проекті Східного партнерства з нарощення потенціалу інтегрованого управління кордонами (Білорусь), у Осінній школі кримінального права під егідою ОБСЄ (Україна).

Кафедра співпрацює з Хмельницьким НДКЦ МВС України, Хмельницьким обласним бюро СМЕ, ГЕКЦ ДПСУ, Хмельницьким університетом управління та права, Хмельницьким інститутом «Міжрегіональна академія управління персоналом», «Хмельницьким інститутом соціальних технологій ВНЗ ВМУРОЛ «Україна», Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, з Навчальним центром прикордонної варти Республіки Польща, м. Кентшин.


КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедру адміністративної діяльності створено у липні 1997 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри)

доктор юридичних наук, доцент

полковник юстиції Андрій МОТА

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, другим (магістерським) рівнем та третім (науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», а також студентів, курсантів та слухачів усіх факультетів Академії за усіма спеціальностями та рівнями освіти.

Головні завдання кафедри:

 1. Підготовка висококваліфікованих кадрів для органів (підрозділів) охорони державного кордону відповідно до стандартів освітньої діяльності, вимог Голови Державної прикордонної служби України та рішень колегій Адміністрації Державної прикордонної служби України.
 2. Підготовка (перепідготовка) та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України.
 3. Упровадження в освітній процес кафедри складових системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
 4. Удосконалення методики навчання та виховання слухачів (курсантів, студентів), упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання.
 5. Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу кафедри, його професійної підготовки та науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін.
 6. Проведення досліджень за напрямами наукових спеціальностей з актуальних проблем забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері діяльності.
 7. Виховання у слухачів та курсантів патріотизму, власної гідності, готовності до оперативно-службової діяльності та особистої відповідальності за охорону державного кордону України.
 8. Вивчення і узагальнення досвіду діяльності органів охорони державного кордону, досвіду роботи випускників академії та використання його в навчально-виховному процесі на кафедрі.
 9. Створення та удосконалення навчально-матеріальної бази кафедри.
 10. Зміцнення правопорядку і дисципліни, зосередження зусиль на запобіганні негативним явищам, створенні здорового клімату в колективі кафедри, забезпечення законності дій та професійної культури прикордонника.
 11. Підтримання готовності військовослужбовців кафедри до функціонування в умовах особливого періоду.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни: «Конституційне право України», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Адміністративне право України», «Адміністративна відповідальність», «Правові засади забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері», «Адміністративно-правова діяльність органів охорони державного кордону», «Міграційне право», «Міжнародне право», «Актуальні проблеми міжнародного права», «Основи прав людини», «Право Ради Європи та Європейського Союзу», «Митне право», «Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності», «Адміністративний процес», «Адміністративно-деліктне право», «Теоретико-правові засади забезпечення діяльності органів охорони державного кордону», «Адміністративно-правові проблеми діяльності Державної прикордонної служби України», «Право у публічному управлінні» та ін.

Структура кафедри: на кафедрі працюють 12 викладачів, у тому числі начальник кафедри, професор кафедри, 4 доценти, 4 старших викладачі та 2 викладачі. З них двоє мають науковий ступінь доктора юридичних наук, четверо – кандидата юридичних наук, вчене звання доцента мають троє осіб.

Наукові досягнення викладачів кафедри: на кафедрі підготовлено та видано велику кількість монографій та навчальних посібників, у тому числі «Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)», «Адміністративно-правовий статус військовослужбовців Державної прикордонної служби України», «Методичні рекомендації з організації спільного патрулювання українсько-молдовського кордону», «Методичні рекомендації щодо проведення тактико-спеціального навчання в регіональному управлінні та органі охорони Державного кордону з мобільними підрозділами», «Адміністративно-правове забезпечення прикордонного режиму Державною прикордонною службою України», «Права учасників АТО: механізм забезпечення та захисту», «Правовий статус учасників антитерористичної операції: актуальні аспекти теорії та практики», «Ідентифікація невстановлених осіб-порушників законодавства в прикордонній сфері» та ін., підготовлено наукові та навчально-методичні матеріали для проведення дистанційного навчання персоналу Державної прикордонної служби України з питань адміністративно-юрисдикційної діяльності, дотримання прав людини при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності, протидії дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу до процедури пошуку притулку, основ прав людини та міжнародного гуманітарного права, забезпечення ґендерної рівності в оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжі. Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій професійний рівень завдяки участі у спільних міжнародних проектах (міжнародних симпозіумах, конференціях, круглих столах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації за участі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), Європейського агентства з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX), Міжнародного центру міграційної політики (ICMPD), Міжнародної організації з міграції (МОМ), проекту ООН «Жінки в Україні» та інших міжнародних організацій, що підтверджено відповідними сертифікатами участі. Також можна акцентувати участь викладачів кафедри у заходах, які проводяться під егідою Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення спільно з Координаційною радою молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, Державної міграційної служби України, Національної поліції України, Управління Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також у міжнародних конференціях, які проводяться закладами вищої юридичної освіти України та інших держав, у тому числі освітніми та науковими установами Республіки Польща, Словацької Республіки, Турецької Республіки, Республіки Молдова, Республіки Білорусь.


КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедру спеціальних дисциплін було створено 12 лютого 1993 року.

Начальник кафедри (завідувач кафедри), кандидат психологічних наук, доцент

полковник

МАХЛАЙ Олександр Миколайович

Кафедра забезпечує підготовку курсантів, які здобувають бакалаврський рівень освіти за всіма спеціальностями, навчання фахівців за якими здійснює академія. Особливий акцент робиться на підготовці персоналу для підрозділів у структурі Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Крім цього,  на базі кафедри відбуваються навчання на курсах перепідготовки (підвищення кваліфікації) офіцерського складу ОРП ДПС України, підрозділів ВВБ тощо.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни: «Тактика ОРД», «Оперативно-розшукове провадження», «Оперативна протидія організованій злочинності та тероризму», «Оперативне документування» та інші.

Структура кафедри: колектив кафедри складають досвідчені офіцери, які мають відповідні до спеціалізації наукові ступені та вчені звання. 100 % педагогічного складу мають практичний досвід служби в оперативно-розшукових підрозділах ДПСУ, у тому числі й на керівних посадах. 80 % мають практичний бойовий досвід, здобутий під час проходження служби в зоні антитерористичної операції та операції Обʼєднаних сил.

Наукові здобутки персоналу кафедри знайшли своє висвітлення як у спеціалізованій закритій літературі, так і в престижних наукових виданнях без грифу обмеження доступу, у тому числі й закордонних.

Курсанти, які входять до військово-наукового товариства кафедри, беруть активну участь у дослідженнях, високий рівень яких відзначено на всеукраїнських конкурсах студентських робіт.

Колектив кафедри підтримує наукові зв’язки з провідними дослідницькими установами та кафедрами навчальних закладів МВС України, МО України, цивільними закладами освіти.