Факультет забезпечення оперативно-службової діяльності

Факультет забезпечення оперативно-службової діяльності був утворений у серпні 2020 року в результаті об’єднання факультетів іноземних мов і гуманітарних дисциплін та інженерно-технічного, що здійснювали свою діяльність з 2011 року.

Начальник факультету забезпечення оперативно-службової діяльності
полковник
ЄВДОХОВИЧ Богдан Володимирович

 

 

 

 

Заступник начальника факультету (заступник декана) з навчально-методичної роботи

 

 

 

 

Заступник начальника факультету (заступник декана) по роботі з персоналом

полковник

КОВАЛЬЧУК Сергій Юрійович

Факультет здійснює підготовку фахівців:

  • за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Телекомунікації та радіотехніка», «Психологія» і «Філологія»;
  • за другим (магістерським) рівнем за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Філологія»;
  • докторів філософії з психології та освітніх наук.

Крім того, факультет забезпечує професійну підготовку здобувачів вищої освіти інших факультетів академії. До складу факультету входить 6 кафедр та 4 навчальні курси. Факультет має потужний науково-педагогічний склад, серед яких 16 докторів наук і 68 кандидатів наук, з них 8 професорів та 53 доцента. Випускники факультету з твердими знаннями та лідерськими якостями стають відмінними спеціалістами, мають попит не лише у Державній прикордонній службі України, а й в інших структурах сектору безпеки та оборони.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра іноземних мов була створена в результаті об’єднання у серпні 2020 року кафедр англійської мови, перекладу, німецької та другої іноземної мови.

 

 

 

 

Начальник кафедри (завідувач кафедри), доктор педагогічних наук, професор
полковник
БЛОЩИНСЬКИЙ Ігор Григорович

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін утворилась у серпні 2020 року на базі двох кафедр: кафедри психології та морально-психологічного забезпечення і кафедри педагогіки і соціально-економічних дисциплін. Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор полковник Валентина МІРОШНІЧЕНКО.                   Головною метою кафедри є розвиток наукового потенціалу академії та загально-наукова підготовка з питань української історії, культури, мови, соціології, етики, естетики. Науково-педагогічний персонал модерує проведення Диктанту національної єдності, організовує різноманітні заходи, присвячені Міжнародному дню рідної мови та Дню української писемності. Кафедра здійснює підготовку докторів філософії з “освітніх, педагогічних наук” та з “психології” Завданням кафедри є підготовка курсантів за спеціальністю «Психологія» та здобувачів вищої освіти за іншими спеціальностями, у тому числі на курсах підвищення кваліфікації. Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах щодо набуття знань та досвіду з питань психологічних засад управління персоналом, проводять тренінги тощо. Курсанти за спеціальністю «Психологія» під керівництвом викладацького складу кафедри та психологів факультетів академії беруть участь у психологічних обстеженнях підрозділів академії в рамках підготовки за фахом. Навчально-матеріальна база кафедри  включає комплекс матеріальних і технічних засобів, аудиторій, призначених для забезпечення підготовки фахівців відповідно до освітніх програм. Вона відповідає вимогам використання сучасних технологій та методик навчання, виконання наукових досліджень і підготовки фахівців.

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

У грудні 1992 року було створено кафедру інженерного забезпечення охорони кордону на базі кафедри автомобільної і спеціальної техніки. У серпні 2020 році кафедру перейменовано у кафедру транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону. Виконує обов’язки начальника кафедри кандитат технічних наук полковник Володимир СОБЧЕНКО Головною метою є забезпечення підготовки слухачів та курсантів за спеціальностями, які існують в академії, як на першому (бакалаврському), так і на другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Завданням кафедри є підготовка курсантів за спеціальністю «Автомобільний транспорт», слухачів та курсантів інших факультетів та курсів підвищення кваліфікації з питань інженерного облаштування та застосування технічних засобів охорони кордону, теорії, конструкції і експлуатації автомобільної та бронетанкової техніки, а також курсантів як водіїв транспортних засобів. Колектив кафедри постійно проводить наукові дослідження з технічного напряму, бере участь у розробці інструкцій, статутів, науково-дослідних робіт, результати яких упроваджуються в діяльність органів охорони державного кордону. Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами, які здійснюють підготовку фахівців за різними спеціальностями в галузі «Транспорт». Навчально-матеріальна база кафедри включає навчальні тренажери автомобілів, снігоболотохідної та мототехніки, оператора МТК, РЛС, вузли, агрегати та експонати, сигналізаційні засоби, засоби оптичного, оптико-електронного та тепловізійного спостереження, БПЛА.

КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Кафедра створена в серпні 2020 в результаті об’єднання кафедр телекомунікацій та радіотехніки, а також кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки. Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент полковник Іван ЧЕСАНОВСЬКИЙ.                     Головною метою є вивчення теоретичних основ побудови інформаційних та телекомунікаційних систем; формування навиків розробки, налагодження системного та прикладного програмного забезпечення. Завданням кафедри є підготовка курсантів за спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка”. Протягом усього періоду існування кафедра приймає активну  участь в процесі професійної підготовки фахівців підрозділів з питань зв’язку та застосування автоматизованих систем управління органів охорони державного кордону. Навчально-матеріальна база кафедри включає  вісім спеціалізованих навчальних класів обладнаних сучасними засобами зв’язку, автоматизації та захисту інформації, три навчальні лабораторії «Цифрової техніки та мікропроцесорів», «Основ схемотехніки» та «Комп’ютерних мереж», а  також кіберполігон. В спеціалізованих класах кафедри розгорнуті діючі моделі інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизації оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби України із складу Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи ДПСУ «Гарт». В спеціалізованих класах кафедри розгорнутий та вивчається комплекс супутникового зв’язку у складі трьох стаціонарних та двох переносних.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін створена у березні 1993 року на базі трьох кафедр: вищої математики та теоретичної механіки, деталей машин, опору матеріалів та нарисної геометрії, фізики та хімії. Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Людмила БОРОВИК.                     Головною метою є надання базових навичок практичного використання основних понять природничих та загальнонаукових дисциплін при розв’язанні фахово-орієнтованих задач; забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях. Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих офіцерських кадрів та інших фахівців з фундаментальних навчальних дисциплін природничого циклу. Викладачі кафедри активно займаються науковою та методичною роботою, свідченням чого є публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, проіндексованих виданнях, включених до наукометричних баз Web of Science та Scopus, закордонних колективних монографіях. На кафедрі ведеться активна винахідницька та раціоналізаторська робота, результатом чого є систематичне отримання призових місць у конкурсі з цього виду діяльності серед кафедр академії. Навчально-матеріальна база включає комп’ютерний клас з сучасним програмним забезпеченням, в якому проводяться практичні та лабораторні роботи з дисциплін «Інформатика», «Основи обробки інформації», «Інженерна графіка та основи САПР», «Системи автоматизованого проектування». В класі курсового проектування є можливість проводити курсові та лабораторні роботі з «Деталей машин» та «САПР в галузі», «Теоретичної та прикладної механіки» тощо. А також функціонує нещодавно обладнана сучасна лабораторія імітаційного моделювання природничо-фундаментальних та інженерних задач.

КАФЕДРА ЛОГІСТИКИ

Кафедру тилу було створено 24 лютого 1993 року. У серпні 2011 року кафедру тилу перейменовано на кафедру логістики. Її очолює кандидат ветеринарних наук, доцент полковник Василь КРАВЧУК.                   Головною метою кафедри є  підготовка офіцерського складу органів (підрозділів) прикордонного відомства з питань господарської діяльності та контролю за нею, організації тилового забезпечення; підготовка спеціалістів тактичної ланки з питань організації та ведення господарства в підрозділі охорони кордону; надання домедичної допомоги в умовах ведення бойових дій тощо. Завданням кафедри є підготовка фахівців з логістичними знаннями, уміннями та навичками. Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими установами та організаціями України, зокрема з підготовки науково-педагогічного складу з питань «тактичної медицини» за програмою ТССС-МР. Навчально-матеріальна база кафедри складається з лекційного класу, класу технічних засобів служб тилу, класу тактичної медицини, лабораторії ПММ. Кафедра укомплектована сучасними тренажерними комплексами з тактичної медицини, які дозволяють наблизити навчання на заняттях до реальних умов бойових дій. Лабораторія ПММ призначена для надання курсантам практичних навичок у визначенні якості пального.