Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (електронне видання)

Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: pedagogy (electronic edition)

ISSN: 2617-5991

Linking ISSN (ISSN-L):2617-5991

Рік заснування: 2014
Foundation year: 2014
Періодичність публікації: Виходить 5 рази на рік
Issue frequency: 5 times a year
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Founder: Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

Реєстрація у ДАК України: Наказ № 1528 від 29.12.2014 р.
Registration at the Department of Personnel Certification and Licensing of Ukraine: Order No. 1528 dated December 29, 2014

Тематика: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.

Subjects: methods of teaching and upbringing in institutions of higher education, comparative pedagogy, professional pedagogy, military pedagogy, innovative teaching technologies, interdisciplinary studies of intercultural communication. Prior to publication in the journal are the original peer reviewed articles of theoretical and experimental nature.

УДК 37:004
UDC 37:004
Наукова сфера: освітні, педагогічні науки
Scientific sphere: educational, pedagogical sciences
Цитування: За даними Google Scholar
Quotations: According to Google Scholar

станом на 1 вересня 2018 року:
as of September 1, 2018:
кількість цитувань статей журналу – 267;
number of citations of articles of the journal – 267;

h-index – 9;
i10-index – 9.

Новини
News
Шановні читачі!
Dear readers!
Опубліковано новий випуск журналу Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання) – 2019. – № 2.
A new issue of the A new issue of the Bulletin of the National Academy of the State Border Service of Ukraine has been published. Series: pedagogy (electronic edition).

Ви можете ознайомитися з матеріалом нижче по сторінці.

You can read the material below on the page.

Про Журнал (About Journal)

«Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)» – рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації.
Журнал створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку педагогічної науки та практики, сприяти дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків в освіті.

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ
Теорія і методика професійної освіти
Теорія і методика виховання
Теорія і методика використання ІКТ в освіті
Порівняльна педагогіка
Теорія і методика навчання загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» розуміється оприлюднення публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.

Авторам (To the authors)

Вимоги до оформлення статей у наукових виданнях Національної академії

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

До друку приймаються оригінальні рукописи, які не були опубліковані раніше в інших виданнях. З метою запобігання плагіату у матеріалах статей рукописи перевіряються за допомогою сервісу «Unicheck».
Для публікації необхідно представити статтю в електронному вигляді. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word з дотриманням наведених нижче вимог

Видавниче оформлення структурних елементів статті

Розгорнутий зразок оформлення статті

Зразок оформлення статті

Документальний супровід статті:

1. Рецензія фахівця (доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня), за формою

2. Експертний висновок, що завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт (експерти), за формою

Редакційна колегія (Editorial board)

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Діденко Олександр Васильович (д-р пед. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Царенко Оксана Василівна (к. пед.наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Артюшин Г. М. (д-р пед. наук, проф.), Академія служби безпеки України, м. Київ

Галімов А. В. (д-р пед. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Іщенко Д. В. (д-р пед. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Морська Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Львівський національний університет імені Івана Франка

Руснак І. С. (д-р пед. наук, проф.), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Торічний О. В. (д-р пед. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Блощинський І. Г. (д-р пед. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Мірошніченко В. І. (д-р пед. наук, доц.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Ставицький О. М. (д-р пед. наук, доц.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Ганаба С. О. (д-р філос. наук, доц.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Шумовецька С. П. (к. пед. н., доцент), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Контакти (Contacts)

Поштова адреса редакційної колегії
29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, науково-дослідний відділ
код: 0382
комутатор: 65–62–30, 79–59–11
факс: 72–08–02
поштова скринька науково дослідного відділуnauka_nadpsu@dpsu.gov.ua
Головний редактор
Діденко Олександр, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково дослідного відділу (Україна, 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, ORCID ID 0000-0002-7900-6047, e-mail: didenko.alexandr69@gmail.com, тел. : +380-97-358-15-85)

Відповідальний редактор:
Захаркевич Наталія, кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (Україна, 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, e-mail: z.nata.p@ukr.net, тел.: 0688329723)