Збірник наукових праць психологічні науки Національної академії Державної прикордонної служби України (друковане видання)

Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: psychological sciences (printed edition)

ISSN: 2617-8559 (Print)

ISSN: 2617-8567 (Online)

Рік заснування: 2000
Foundation year: 2000
Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік
Issue frequency: 4 times a year
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Founder: Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

Реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.
Registration at the Department of Personnel Certification and Licensing of Ukraine: Order No. 747 dated July 13, 2015

Тематика: психологія діяльності в особливих умовах, педагогічна та вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, теоретико-психологічні основи професійної діяльності працівників правоохоронних органів, психологія управлінської діяльності. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.

Subjects: psychology of activities in special conditions, pedagogical and developmental psychology, legal psychology, social psychology, theoretical and psychological basis of professional activities of law enforcement workers, management activities psychology. Prior to publication in the journal are the original peer reviewed articles of theoretical and experimental nature.

УДК 159.9:355
UDC 159.9:355
Наукова сфера: психологічні науки
Scientific sphere: psychological sciences
Цитування: За даними Google Scholar
Quotations: According to Google Scholar

станом на 1 жовтня 2018 року:
as of October 1, 2018:
кількість цитувань статей журналу – 70;
number of citations of articles of the journal – 70;

h-index – 4;
i10-index – 9.

Новини
News
Шановні читачі!
Dear readers!
Опубліковано новий випуск журналу Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки (друковане видання). 2018. № 3(11).
A new issue of the Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: psychological sciences (printed edition). 2018. No 3(11).

Ви можете ознайомитися з матеріалом нижче по сторінці.

You can read the material below on the page.

Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!
Thank you for your continued interest in our work!

Про Журнал (About Journal)

«Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України (друковане видання)» – рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі освітніх, психологічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: психологія діяльності в особливих умовах, педагогічна та вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, теоретико-психологічні основи професійної діяльності працівників правоохоронних органів, психологія управлінської діяльності.
Журнал створено, щоб задовольнити інформаційні потреби психологічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку психологічної науки та практики, сприяти дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психологічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків в освіті.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» розуміється оприлюднення публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.

Авторам (To the authors)

Вимоги до оформлення статей у наукових виданнях Національної академії

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

До друку приймаються оригінальні рукописи, які не були опубліковані раніше в інших виданнях. З метою запобігання плагіату у матеріалах статей рукописи перевіряються за допомогою сервісу «Unicheck».
Для публікації необхідно представити статтю в електронному вигляді. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word з дотриманням наведених нижче вимог

Видавниче оформлення структурних елементів статті

Розгорнутий зразок оформлення статті

Зразок оформлення статті

Документальний супровід статті:

1. Рецензія фахівця (доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня), за формою

2. Експертний висновок, що завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт (експерти), за формою

Редакційна колегія (Editorial board)

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Волобуєва Олена Федорівна (д-р психол. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Царенко Оксана Василівна (к. пед. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Матеюк О. А. (д-р психол. наук, проф.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

Сафін О. Д. (д-р психол. наук, проф.), Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, м. Умань

Потапчук Є. М. (д-р психол. наук, проф.), Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Щербан Т. Д. (д-р психол. наук, проф.), Мукачівський державний університет, м. Мукачево

Олександренко К. В. (д-р психол. наук, доц.), Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Осьодло В. І. (д-р психол. наук, проф.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Томчук М. І. (д-р психол. наук, проф.), Комунальний вищий навчальний заклад “Вінницька академія неперервної освіти

Олексієнко С. Б. (д-р психол. наук, с.н.с.), Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Андрощук О. Ю. (к. психол. наук, с.н.с.), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького